اخبار بیمارستان رضوی

پیام ریاست بیمارستان به مناسبت “هفته ملی مبارزه با مواد مخدر سال ۱۴۰۰

اعتیاد و عوارض ناشی ازآن عامل رکود اجتماعی و تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است. اگرچه ریشه کن کردن اعتیاد به طور کامل امکان پذیر نیست ولی با ارتقاء سطح آگاهی جامعه و اصلاح باورهای غلط می‌توان گامی برای پیشگیری ازآن برداشت.بر مبنای «فرضیه دروازه» که استفاده از مواد مخدر با سوء مصرف یک ماده قانونی شروع و در سیر گسترش و تکامل به «ماده مخدر سخت» می رسد، تأثیر مصرف سیگار بر گرایش افراد به مصرف مواد مخدر باثبات رسیده استبراین اساس ابتدا فرد متمایل به مصرف سیگار شده و به موازات یا پس از آن با تغییراتی در رفتار، خلق و خو و منش و همچنین باور غلط درمان یا تسکین عوارض ناشی از مصرف سیگار با مواد مخدر ، مستعد مصرف مواد مخدر می شود.بیمارستان رضوی با سیاست سلامت محوری ودرراستای اقدامات پیشگیرانه همزمان با ارائه آموزش و ارتقاء دانش همگانی در مورد خطرات مواد مخدر و تبیین نقش خودکنترلی و خود مراقبتی، با حداکثر توان برای تحقق سهم خود در امر مبارزه سخت افزاری و نرم‏افزاری با مواد مخدر و روان گردان‌ها، با اجرای دستورالعمل بیمارستان بدون دخانیات و ارائه خدمات کلینیک ترک دخانیات، برای همراهی جامعه در برنامه ترک دخانیات و کاهش بروز و شیوع اعتیاد متعهد شده است تا با پایبندی به شعار روز جهانی مبارزه با مواد مخدردر سال ۲۰۲۱ «حقایق در باره مواد مخدر را به اشتراک بگذاریم تا زندگی‌ها را نجات دهیم» ،یاریگر زندگی شما عزیزان باشد برای تحقق شعار ملی سال ۱۴۰۰«یاریگران زندگی- مشارکت اجتماعی- پیشگیری از اعتیاد»در همه گیری کرونا ویروس نیز، مصــرف دخانیــات و مواد مخدر تحــت هــر شــرایطی ســبب افزایــش ابتــلا و تشــدید عــوارض بیمــاران، افزایش طول درمان و احتمال مرگ در صــورت مواجهــه بــا این ویروس می شــود.بنابرایـن هیـچ زمانـی بـرای تـرک دخانیـات، به عنوان “دروازه ورود به مصرف مواد مخدر” دیـر نیسـت، و ایـن اقـدام یـک ضـرورت بــرای حفــظ ســلامتی اســت. ✴

دکتر محسن محور

مدیر عامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *