نظرسنجی

مراجعه کننده محترم لطفا جهت بهتر ارائه خدمات در بیمارستان رضوی پرسشنامه های مربوط را تکمیل نمایید.

پرسشنامه رضایتمندی همراهان بیمار

پرسشنامه رضایتمندی ملاقات کنندگان

پرسشنامه رضایتمندی تغذیه

پرسشنامه رضایتمندی بیماران پس از  ترخیص

پرسشنامه رضایتمندی بخش های غیردرمانی

پرسشنامه رضایتمندی بیماران اورژانس

پرسشنامه رضایتمندی بیماران بستری

پرسشنامه رضایتمندی بیماران سرپایی و پاراکلینیک

پرسشنامه رضایتمندی بیماران کلینیک

پرسشنامه سنجش رعایت منشورحقوق بیمار

پرسشنامه رضایتمندی پزشکان

پرسشنامه رضایتمندی کارکنان

پرسشنامه رضایتمندی تامین کنندگان

پرسشنامه رضایتمندی سازمان های ذینفع