اخبار بیمارستان رضوی

نه به دخانیات به کمک بیمارستان فوق تخصصی رضوی

گزارشی از

بیمارستان بدون دخانیات؛ واژه ای که به یک برند در حوزه بهداشت و درمان تبدیل شده و میتواند برای یکی از مهمترین علتهای بیماریها در جامعه چاره اندیشی کند. به گزارش آستان نیوز، بیمارستان فوق تخصصی رضوی یکی از بیمارستان بدون « بیمارستانهای دارای برند در کشور است که کلینیک ویژه این » دخانیات طرح را دایر کرده و خدمات خود را به مردم ارائه میکند. به مناسبت دهم خرداد، روز جهانی به کلینیک ترک دخانیات » بدون دخانیات « بیمارستان فوق تخصصی رضوی سری زد ه ایم.

مرکزی که آبان سال گذشته افتتاح شده و قرار است اتفاق های خوبی رقم بزند.

دخانیات؛ عامل اصلی ۵۲ بیماری و ۲۴ نوع سرطان

» دکتر انسیه عرب عامری « صحبتمان با سرپرست واحد ارتقای سامت بیمارستان رضوی با گف توگو درباره تبعات و آسی بهای مصرف دخانیات آغاز میشود. او میگوید: استعمال دخانیات، مصرف الکل، وزن زیاد و رژیم غذایی نامناسب چهار عامل مهم بیمار یهای غیرواگیر هستند که در بین آ نها دخانیات عامل اصلی ۵۲ بیماری، ۲۴ نوع سرطان و در مجموع علت ۱۲ درصد بیمار یهای غیرواگیر است. وی می افزاید: دود سیگار ۴ هزار ماده و دود قلیان ۷ هزار ماده زیان آور دارد که ۷۰ مورد آ نها سرطانزاست، به همین دلیل پیشگیری از استعمال دخانیات، مؤثرترین و آسا نترین اقدام برای جلوگیری از ابتا به بسیاری از بیمار یهاست. این همان دلیلی است که منجر به افتتاح کلینیک ترک دخانیات در بیمارستان فوق تخصص رضوی شده است.

تعهد به ترک قلیان  شعار امسال

تعهد به « شعار امسال هفته بدون دخانیات است. دکتر عرب عامری درباره » ترک قلیان دلیل انتخاب این شعار م یگوید: بسیاری از افراد جامعه مصرف قلیان را به اندازه مصرف سیگار زشت و ناروا نمیدانند و این تفکر غلط متأسفانه منجر به ترویج مصرف قلیان به صورت خانوادگی در جامعه شده است و حتی بعضی از خانواده ها مصرف قلیان را امری تفننی می دانند که این خطر بزرگی برای سلامتی افراد جامعه به خصوص جوانان است.

در کلینیک ترک دخانیات چه میگذرد؟

یکی از مهمترین اقدامهای بیمارستان رضوی در سال گذشته، اجرای گامهای نه گانه دریافت برند بیمارستان بدون دخانیات بود که با همکاری وزارت بهداشت و جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران افتتاح شد. دکتر عرب عامری میگوید: با توجه به اینکه در شهر مشهد با وجود کلینیکهای متعدد در حوزه ترک اعتیاد، در خصوص ترک دخانیات نهاد حمایتی مشخصی وجود نداشت، تصمیم به راه اندازی این کلینیک در بیمارستان فوق تخصصی رضوی گرفته شد و برای شروع فعالیت این کلینیک از استادان مجربی در این حوزه دعوت به عمل آمد و چند نفر از پزشکان عمومی و روانپزشک این مرکز تحت آموزش قرار گرفتند. وی می افزاید: بیمارستان بدون دخانیات بیمارستانی است که در بدو ورود بیمار و همراهانش، آنان را از مخاطرات استعمال دخانیات آگاه کرده و افرادی که دخانیات استعمال کرده یا تمایل به مصرف دخانیات دارند را تشویق به پیشگیری و ترک مصرف دخانیات میکند.

دوره مراقبتی چهار تا هشت هفت های زیر « نظر پزشکان متخصص و روانپزشکان

سرپرست واحد ارتقای سامت بیمارستان رضوی ادامه می دهد: در اینجا پس از مراجعه فردی که تمایل به ترک دخانیات دارد، ابتدا یک پرس شنامه به منظور مشخص شدن میزان وابستگی فرد به دخانیات تکمیل م میشود و بر مبنای آن طرح درمان اولیه دستکم از چهار تا هشت هفته زیر نظر پزشکان متخصص روانپزشکی آغاز خواهد شد. پس از این مدت به تشخیص پزشک تا زمان ترک قطعی مصرف دخانیات برنامه  ایی برای فرد متقاضی مشخص م یشود.

کلینیکی برای همه گرو ههای سنی

بیمارستان رضوی در راستای سیاست بیمارستان « سام تمحوری و کسب عنوان از سال گذشته کلینیک ترک » بدون دخانیات دخانیات )سیگار، قلیان و پیپ( را را هاندازی کرده است. علاوه بر بیمارانی که در بیمارستان رضوی بستری میشوند و فرصتی برای ترک دخانیات پیدا میکنند، عموم مردم هم میتوانند در صورت تمایل به استفاده از خدمات این کلینیک برای ترک دخانیات به این بیمارستان مراجعه کنند. همه گرو ههای سنی نوجوانی، جوانی، میانسالی و سالمندی و با هر میزان و مدت که دخانیات مصرف کرده باشند، میتوانند با مراجعه حضوری به کلینیک و یا از طریق سایت نوبتدهی بیمارستان رضوی برای دریافت نوبت اقدام کنند. دکتر عرب عامری درباره شیوه ارائه خدمات به بیماران بستری در این بیمارستان که متقاضی ترک دخانیات هم میشوند م یگوید: تمامی بیمارانی که به دلایل مختلف در بیمارستان رضوی بستری میشوند اما طبق اعلام خودشان مشخص م یشود که استعمال دخانیات هم دارند، از خدمات حضوری پزشکان واحد ترک بهر همند م یشوند. ضمن اینکه این بیماران م یتوانند بخشی از این خدمات را به شکل اینترنتی و تلفنی دریافت کنند.وی میافزاید: بی تردید تصمیم به رها شدن از این وابستگی یکی از مهمترین تصمیمهای زندگی افراد بوده و ما به بیماران مصر فکننده دخانیات این نوید را م یدهیم که در کنار تصمیم جدی آنان برای ترک دخانیات خواهیم بود.

ارائه آموزشها به بیماران و همراهان 

او ادامه میدهد: ارائه آموزش به بیماران، همراهان و همچنین ساکنان مناطق پیرامونی بیمارستان رضوی در زمینه پیشگیری از مصرف دخانیات و ترغیب برای ترک از دیگر اقدا مهای بیمارستان رضوی به عنوان بیمارستان بدون دخانیات است که از طریق ارائه محتوای آموزشی به صورت بروشور در بین اصناف، مدارس، کارخانجات و مناطق پیرامونی بیمارستان انجام میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *