کمیته ها

 • تیم مدیریت و رهبری
 • پایش و سنجش کیفیت
 • مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات
 • اخلاق بالینی
 • پیشگیری و کنترل عفونت
 • بهداشت محیط
 • مدیریت خطر، حوادث و بلایا
 • حفاظت فنی و بهداشت کار
 • ترویج زایمان طبیعی و ایمن
 • ترویج تغذیه با شیر مادر
 • دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی
 • کمیته خرید
 • جذب، ممیزی مالی پزشکان و اقتصاد سلامت
 • مرگ و میر و عوارض
 • طب انتقال خون
 • ارتقای راهبردی خدمات بخش اورژانس
 • تحول منابع انسانی و رفاهی
 • تخلفات
 • سیاست گزاری پرستاری
 • کمیته ارتقاء سلامت
 • کمیته محتوای سایت

دانلود آیین نامه کمیته ها

بیمارستان رضوی

فهرست درباره بیمارستان

بیمارستان فوق تخصصی رضوی

فهرست