کلینیک گفتار درمانی

گفتاردرمانی ازسری رشته های توانبخشی است 

که به ارزیابی ودرمان اختلالات گفتار- زبان وبلع درکودکان وبزرگسالان می پردازدو شامل حیطه های تاٌخیرگفتار و زبان – کم شنوایی – لکنت زبان – آفازی واختلالات صوت و صدا –اختلالات تلفظ – شکاف کام – فلج مغزی – ا

ختلالات یادگیری – عقب ماندگی ذهنی –

 اوتیسم واختلالات بلع می باشد.

 
فهرست