کلینیک بیهوشی

یک عمل جراحی جزئی یا وسیع همیشه با خطرات احتمالی مانند خونریزی، درد و ناراحتی همراه است. این خطرات حتی ممکن است باعث عدم موفقیت و شکست عمل جراحی شود و یا بیمار را از انجام عمل جراحی که برای وی حیاتی است بازدارد.

در حقیقت عمل جراحی موفق وابسته به موارد مختلفی از جمله برخورداری از شرایط مناسب اتاق عمل، تبحرجراح، شرایط بدنی بیمار و البته بیهوشی است. نقش بیهوشی در شکل‌گیری یک عمل جراحی موفق بسیار حائز اهمیت است. کلینیک بیهوشی بیمارستان رضوی قبل از انجام عمل جراحی خدمات مختلفی را به بیماران ارائه می کند خدماتی شامل :

مشاوره بیهوشی
سنجش ریسک بیهوشی
بررسی شرایط جسمی بیمار از نظرسایر بیماری‌ها ، تداخلات دارویی، مصرف سیگار، الکل و …
کمک به انتخاب نوع بیهوشی
نتایج مورد انتظار بیهوشی
که در نهایت باعث می‌شود؛ بیمار یک بیهوشی با ریسک پایین ، عوارض جانبی کمتر و موفق را تجربه کند.

فهرست