هیات مدیره

دکتر فریدون نوحی بزنجانی

رئیس هیئت مدیره

دکتر محسن محور

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

علیرضا اسماعیل زاده

عضو هیئت مدیره

دکتر محمود محمدزاده شبستری

عضو هیئت مدیره

فهرست