هیات مدیره

دکتر محسن محور

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

دکتر رضا فریدحسینی

عضو هیئت مدیره

دکتر فریدون نوحی بزنجانی

رئیس هیئت مدیره

دکتر مالک رحمتی

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی

علیرضا اسماعیل زاده

عضو هیئت مدیره

سید محمد حسین بحرینی طوسی

رئیس هیئت مدیره

دکتر محمود محمدزاده شبستری

عضو هیئت مدیره

بیمارستان رضوی

فهرست درباره بیمارستان

بیمارستان فوق تخصصی رضوی

منو