همودیالیز

بخش همودیالیز بیمارستان رضوی از سال۱۳۸۷ با هفت تخت فعال در طبقه همکف شروع به فعالیت نمود. این بخش با استفاده از تجربه استادان محترم نفرولوژی و پرسنل پرستاری مجرب به ارائه خدمات به مددجویان عزیز همت می گمارد. 

فعالیت عمده بخش همودیالیز، جلوگیری از ایجاد عوارض ناشی از افرایش سموم و مایعات بدن، به بیماران CRF (مبتلا به نارسایی مزمن كلیه)،ARF (نارسایی های حاد كلیوی)، بیماران اورژانس و بیماران میهمان می‌باشد.

بیماران CRF كه نیاز به دیالیز دارند با توجه به امكانات موجود بخش با ویزیت و نظر مستقیم پزشک بخش به بخشی معرفی شده و در برنامه هفته ای قرار می گیرند. بیماران اورژانس بستری در بخشها از طریق انجام مشاوره نفرولوژیست به بخش معرفی و در نوبت دیالیز قرار می گیرند و تا زمانیكه در این بیمارستان بستری بوده و نیاز به همودیالیز دارند در نوبت قرار داده می شوند. 

بیماران میهمان در صورت وجود تخت خالی پس از تماس با بیماران و اخذ معرفی از شهرستان محل اقامت و بیمارستانی كه تحت همودیالیز قرار می گیرد پذیرش می‌شوند. 

ویزیت پزشكان محترم داخلی و نفرولوژی، قلب و در صورت نیاز بیماران سایر مشاوره های تخصصی، اقدامات تشخیصی و پاراكلینیكی لازم شامل آزمایشهای بیوشیمی، هماتولوژی، ایمونولوژی، الكتروكاردیوگرافی، عكس قفسه سینه و ویزیت متخصص محترم تغذیه نیز در این بخش انجام می‌شود. بیماران محترم می توانند در صورت داشتن هرگونه مشكل مستقیماً پرستار مربوطه، سرپرستار بخش یا پزشك مسئول بخش را در جریان قرار دهند. 

فهرست