مزایده عمومی انواع باتری های مستعمل و مازاد

آگهی گزار
بیمارستان رضوی
استان
سایر
کد پارس نماد
4958677
شماره آگهی

شماره پارتی/مال/اجاره/حراج
تاریخ شروع
1401/06/30
تاریخ درج
1401/06/30
تاریخ خاتمه آگهی
1401/07/09
منبع
قدس 1401.6.30
عنوان آگهی
مزایده عمومی انواع باتری های مستعمل و مازاد , مزایده عمومی انواع باتری های مستعمل و مازاد
شرح آگهی
مزایده عمومی ؟
بیمارستان رضوی در نظر دارد انواع باتری های مستعمل و مازاد خود به تعداد زیاد را با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سایت www.razavihospital.ir یا مراجعه حضوری به بیمارستان رضوی (واحد دبیرخانه) و دریافت سایر اطلاعات نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام و در صورت تمایل جهت بازدید از موضوع فراخوان با شماره تلفن های 36002017 آقای مصباح و یا 63 – 36002562 آقای جنیدی در ساعات اداری جهت هماهنگی تماس حاصل نمایند. شرکت کنندگان حداکثر تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 1401.7.9 فرصت دارند تا نسبت به ارسال اسناد پیشنهاد قیمت به آدرس مذکور اقدام نمایند.