مدیرعامل و گروه مدیریت

دکتر محسن محور

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

دکتر کامبیز توتونچی صراف

مسئول فنی و ایمنی بیمار و مسئول دفتر مدیرعامل

دکتر محمدرضا زاهدیان استاد

مدیر داخلی

00C57A4464

زهرا بهرامی​

مدیر پرستاری​

قاسم شهیدی

مدیر اداری

مهسا ابریشمی

مدیر بهبود کیفیت

دکتر حسین صادقی

مدیر آموزش و پژوهش

فهرست