مدیرعامل و گروه مدیریت

دکتر محسن محور

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

دکتر کامبیز توتونچی صراف

مسئول فنی و ایمنی بیمار و مسئول دفتر مدیرعامل

دکتر محمدرضا زاهدیان استاد

مدیر داخلی
مدیر منابع انسانی، امور اداری و دبیرخانه

00C57A4464

زهرا بهرامی​

مدیر پرستاری​

زهرا مجردی

مدیر بهبود کیفیت

دکتر حسین صادقی

مدیر آموزش و پژوهش

فهرست