مدیرعامل و گروه مدیریت

دکتر محسن محور

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

دکتر کامبیز توتونچی صراف

مسئول فنی و ایمنی بیمار

دکتر محمدرضا زاهدیان استاد

مدیر داخلی

سعید سلامتی مشهد

مدیر منابع انسانی، امور اداری و دبیرخانه

زهرا بهرامی

مدیر پرستاری

زهرا مجردی

مدیر بهبود کیفیت و مسئول دفتر مدیرعامل

دکتر حسین صادقی

مدیر آموزش و پژوهش

فهرست