درباره بیمارستان رضوی

بنیاد بهره‌وری موقوفات

رويکرد اقتصادی آستان قدس رضوی، ارتقای بازدهی اقتصادی موقوفات و دارايی های حاصل از آن، با رعايت کامل نيّات واقفان و گسترش مستمر پايگاه اقتصادی مولد باتوجه به پيوست‌ها و تبعات فرهنگی-اجتماعی آن در چارچوب قانون اساسی و سياست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالي)، به‌ويژه سياست‌های اقتصاد مقاومتی است و از الزامات مهم آن افزايش کارآمدی واحدهای خدماتی و اقتصادی و جلب مشارکت‌های عمومی در صيانت و آبادانی موقوفات و توسعه نذورات با هدف تأمين نيازهای مالی و پشتيبانی از فعاليت بخش‌های مختلف آستان قدس رضوی است.

اصول موضوعه

اصل۲۳-توجه به شأن و جایگاه آستان قدس رضوی

اهداف کلان مرتبط:

۸. برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی.

صيانت، بهره‌وری و ايجاد ارزش افزوده در موقوفات با هدف تامين منابع پايدار برای نگهداری و توسعه حرم مطهر رضوی و انجام برنامه‌های معنوی و معرفتی در اين بارگاه مقدس و خدمت‌رسانی به زائران و نيازمندانِ جامعه هدف، شاکله فعاليت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی را تشکيل می دهد که الزاما بايد شان و ماهيت معنوی و فرهنگی و معرفتی اين نهاد مقدس و انتظارات خاص جامعه از آن، روح حاکم بر همه فعالیت‌های اقتصادی باشد.

 • ۲۳-۱ رعايت تمامی ملاحظات اخلاقی، شرعی و فقهی، به‌ويژه در حوزه وقف و شئونات انتساب واحد‌های اقتصادی به آستان قدس رضوی، در کليه مراحل تدوين اهداف، تعيين راهبرد‌های اصلی و خط‌مشی‌ها، به‌کارگيری روش‌ها و ابزارها، فرآيند‌های عملياتی و خروجی عمليات؛
 • ۲۳-۲ پرهيز از بهره‌مندی از امتيازات ويژه و غيرمتعارف در انجام فعاليت‌های اقتصادی و اجتناب از ورود به هرگونه فعاليت با شائبه تبعيض و رانت و رعايت کليه قوانين و مقررات اقتصادی حاکم بر شرکت‌های اقتصادی؛

اصل۲۴- افزایش بهره‌وری موقوفات و دارایی‌های در اختیار

اهداف کلان مرتبط:

۸. برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی؛
۱۰. سامان بخشی و افزايش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، خدماتی و نظام اداری و مدیریتی.

موقوفات، در کشور ما، ايران، حجم عظيمـی از منـابع را بـه خـود اختصـاص میدهند که ضمن رعايت نيّات واقفان، بايد از سوددهی يا درآمدزايی مناسبی برخوردار باشند. يکی از الزامات مهم ايـن امر، اداره روزآمد و علمی دارايی‌های وقف‌شده و استفاده بهينه از ظرفيت‌های بـالقوه، در جهت تأمين اهداف اقتصادی، در کنار اهداف دينی و اجتماعی است.

 • ۲۴-۱ افزايش درآمد و ارزش سرمايه مشهود و نامشهود موقوفات با اِعمال مديريت صحيح، کارآمد، بهينه و بهره‌ور در سرمايه‌گذاری‌ها، هزينه‌ها و تامين منابع واحدهای اقتصادی؛
 • ۲۴-۲ افزايش سودآوری عملياتی واحدها و شرکت‌های تابعه به منظور پشتيباني و تامين هزينه‌های بخش‌های غيراقتصادی و خدمت‌محور آستان قدس رضوی؛
 • ۲۴-۳ بازنگری ساختارهای سازمانی، چيدمان کلی واحدهای تحت پوشش و تعدد و تنوع آنها در جهت تمرکز بر راهبری و چابک‌سازی ساختارهای عملياتی، هوشمند‌سازی و پرهيز از توازی و تداخل و رقابت مضر و فعاليت‌های ناهمگون و نامتجانس؛
 • ۲۴-۴ بازنگری و باز مهندسی دارايی‌های موجود در جهت ايجاد زنجيره ارزش منسجم، سازوکار هم‌افزا، هوشمند، مبتکر و اطمينان از تخصيص و صرف منابع در جهت اصول و اهداف مصوب؛
 • ۲۴-۵ بهره‌برداری از دارايی‌های نامشهود و سرمايه اجتماعی آستان در توسعه فعاليت‌های جاری و اقتصادی؛
 • ۲۴-۶ اصلاح ساختار مالکيتی و مديريتی و بهبود فرآيند‌های اداری و اجرايی، با استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات و با هدف چابک‌سازی نظام تصميم‌گيری و اجرايی؛
 • ۲۴-۷ برون‌سپاری فعاليت‌های ميدانی و کار مستقيم، به‌منظور پرهيز از پيچيدگی‌ها و هزينه‌های مالی و اجتماعی و انسانی و تمرکز بر راهبری، مديريت و افزايش بهره‌وری دارايی‌ها؛
 • ۲۴-۸ افزايش قدرت رقابت‌پذيري و پيشتازي در بازارهاي ملي و جهاني به ويژه بازارهاي ملي و اسلامي و کسب سهم بازار مؤثر ازطريق ايجاد نظام توزيع و فروش، توسعه بازاريابي و افزايش قدرت نام تجاري به کمک کاهش هزينه، ارتقاء سطحي کيفي توليدات، استفاده از تکنولوژي‌هاي برتر؛
 • ۲۴-۹ توسعه درآمدهاي پايدار ارزي ازطريق تکميل زنجيره ارزش صادرات و ورود و حضور مستمر و هدفمند در بازارهاي جديد بين المللي با تاکيد بر توسعه روابط تجاري راهبردي با کشورهاي منطقه و همسايه؛
 • ۲۴-۱۰ کاهش ضربه‌پذيري و توسعه درآمدهاي پايدار ازطريق ايجاد تنوع در محصولات (کالا وخدمات) و روش‌هاي فروش، انتخاب مشتريان راهبردي و مشارکت دادن بخش خصوصي در توزيع محصولات؛
 • ۲۴-۱۱ اعمال حاکميت شرکتي در شرکت‌هاي اقتصادي، مبتني بر سياست‌ها و نظام مديريتي آستان قدس رضوي؛
 • ۲۴-۱۲ سرمايه‌گذاري در توليد فناورمحور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان؛
 • ۲۴-۱۳ سرمايه‌گذاري و مشارکت در ايجاد خوشه‌هاي صنعتي در زمينه‌هاي داراي مزيت نسبي منطقه‌اي با ظرفيت‌سنجي و تدوين طرح‌هاي جامع ذيل آمايش سرزميني و منطبق با نيازهاي اساسي جامعه؛
 • ۲۴-۱۴ طراحي نظام جامع و يکپارچه تامين مالي با هدف افزايش بهره‌وري سرمايه‌گذاري‌ها و جذب سرمايه‌هاي خارج از آستان قدس رضوي با اولويت سازوکارهاي تامين مالي جمعي و مشارکت‌پذير(از جمله صندوق زمين و ساختمان، بازار سرمايه و اوراق وقف) و جذب سرمايه‌گذاري خارجي؛
 • ۲۴-۱۵ ايجاد سازوکارهاي بهره‌مندي از مشارکت کارآفرينان خوشنام در طرح‌هاي توسعه‌اي، سرمايه‌گذاري و…؛
 • ۲۴-۱۶ راهبري و اعمال رويه‌هاي مديريتي يکپارچه بر املاک و دارايي‌هاي خرد، با تأکيد بر جذب سرمايه‌هاي خرد و مشارکت مردمي؛
 • ۲۴-۱۷ شناسايي دارايي‌هاي حاصل از موقوفات خاص و عام (تعيين منشاء دارايي) و توجه به نيُات واقفان در بهره‌برداري از آن‌ها و صيانت از موقوفات در فروش دارايي‌ها؛
 • ۲۴-۱۸ حضور کارا و اثربخش اقتصادي در بازارهاي هدف و عدم وابستگي حياتي به منابع و قراردادهاي آستان قدس رضوي؛
 • ۲۴-۱۹ هم‌افزايي با نهادهاي انقلاب اسلامي به‌منظور تأمين مالي و مشارکت در ابرپروژه‌ها؛
 • ۲۴-۲۰ بهره گيري از توان خادمين و خادمياران به منظور کاهش هزينه‌هاي اجرایی در حفاظت و نگهداری موقوفات؛
 • ۲۴-۲۱ صيانت از حقوق مالکيت معنوي و دارايي‌هاي نامشهود آستان قدس رضوي؛
 • ۲۴-۲۲ استانداردسازي، ثبت معنوي، سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي هنر، صنعت و معماري موجود در وجوه تاريخي و معاصر آستان قدس رضوي به منظور بهره‌برداري اقتصادي.

اصل۲۵- حفاظت و استیفای حقوق موقوفات و ارکان وقف

اهداف کلان مرتبط:

۹. افزايش بهره وري حوزه وقف و نذر و ايجاد تعادل میان منابع و مصارف آن در چارچوب نیات واقفان و ناذران؛
۸. برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی.

حراست از موقوفات، رعايت غبطه وقف، تملک دارايي‌هاي وقفي و استيفاي حقوق موقوفات، امر جاري و وظيفه ذاتي آستان قدس رضوي است. از سوي ديگر، صيانت از موقوفات، مستلزم فعاليت‌هاي مستمر حقوقي و حتي تأثير‌گذاري در فضاي قانوني مرتبط با وقف است.

 • ۲۵-۱ صيانت و نگهداري از موقوفات، رعايت غبطه وقف و پايبندي به نيات واقفان و نظارت و کنترل دقيق بر آن از طريق پياده‌سازي نظام مديريت و حسابداري دارايي‌هاي موقوفاتي؛
 • ۲۵-۲ ايجاد و تقويت ظرفيت و سازوکارهاي لازم براي دفاع، ايفا و استيفاي حقوق موقوفات و ارکان وقف، با بهره‌گيري از تمامي فرصت‌ها و امکانات مبتني بر ابعاد فقهي و شرعي؛
 • ۲۵-۳ پيگيري ارتقاي ظرفيت‌هاي قانوني و تصويب قوانين مورد نياز از مجاري قانوني ذي‌ربط؛
 • ۲۵-۴ کاهش دعاوي حقوقي عليه آستان قدس رضوي، ازطريق فيصله‌دادن به پرونده‌هاي حقوقي موجود و طراحي نظام پيشگيرانه؛
 • ۲۵-۵ تدوين سازوکارهاي تعاملي (ازجمله کميته توافق) و حقوقي براي حل مسأله متصرفين اراضي موقوفه متناسب با نوع تصرف (اصلاحات ارضي، مازاد، شهري، کشاورزي و …).

اصل۲۶- دستیابی به درآمدهای پایدار و مدیریت بهینه در حوزه املاک و اراضی

اهداف کلان مرتبط:

۹. افزايش بهره وري حوزه وقف و نذر و ايجاد تعادل میان منابع و مصارف آن در چارچوب نیات واقفان و ناذران.

املاک و اراضي مهم‌ترين دارايي آستان قدس رضوي بوده که مديريت بهينه و افزايش بهره‌وري آن‌ها، وظيفه ذاتي و تکليف شرعي اين آستان مقدس است. بر اين اساس، ارائه خدمات پايدار به زائران و مجاوران وابسته به استحصال درآمد پايدار، منطبق با نيّات واقفان است که سهم عمده آن مي‌بايست با اتکاء به اين دارايي‌ها تحقق يابد.

 • ۲۶-۱ مديريت بهينه و توسعه سبد سرمايه املاک و زمين، با نگاه بلندمدت، ازطريق افزايش، تبديل به احسن يا سرمايه‌گذاري مجدد آن‌ها و پرهيز از هرگونه تبديل به دارايي‌هاي کوتاه‌مدت، ازجمله: فروش، تهاتر با بدهي‌ و… ؛
 • ۲۶-۲ ساماندهي و تسريع اخذ اسناد مالکيت موقوفات و رقبات با اولويت شناسايي و ثبت رقبات فاقد سابقه ثبتي؛
 • ۲۶-۳ بررسي مستمر درآمدهاي موقوفات و تجديد قراردادهاي اجاره و واگذاري املاک، متناسب با ارزش واقعي آن‌ها؛
 • ۲۶-۴ مطالعه، طراحي و بهره‌گيري از نظام‌هاي منسجم، نوآورانه و بانک اطلاعات روزآمد به‌منظور شناخت ظرفيت‌هاي قابل بهره‌برداري، اتصال زنجيره موقوفه تا سند اجاره و اتصال آن با سامانه‌هاي ساير مراجع قانوني مرتبط؛
 • ۲۶-۵ ترغيب و تعامل با متصرفان، به‌منظور کاهش تصرفات، با رويکرد استيفاي حقوق موقوفات؛
 • ۲۶-۶ تدوين طرح جامع و تفصيلي احياء و توسعه اراضي موقوفه، باتوجه به اقتصاد زمين، بهره‌برداري بهينه از املاک و اراضي و روش‌هاي نوين سرمايه‌گذاري مشارکتي و پرهيز از خام فروشي زمين؛
 • ۲۶-۷ حفاظت از اراضي موقوفه، به‌ويژه اراضي رهاشده و فاقد کاربري، ازطريق اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي بهره‌ور در چهارچوب وقف‌نامه‌ها؛
 • ۲۶-۸ توسعه و آباداني اراضي کشاورزي و افزايش بهره‌وري منابع آبي، ازطريق تدوين و اجراي طرح‌هاي تحولي، ازجمله: ايجاد انگيزه براي بهره‌برداران، طراحي الگوي کشت، تقويت زيرساخت‌ها، تجهيزات و امکانات پيشرفته؛
 • ۲۶-۹ حضور و مشارکت فعالانه در تدوين و تصويب، بازنگري و اجراي طرح‌هاي جامع، تفصيلي و منطقه‌اي شهري، با هدف صيانت از حقوق و منافع موقوفات؛
 • ۲۶-۱۰ تفاهم و جلب همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله اوقاف، ثبت اسناد، منابع طبيعي، راه و شهرسازي و…، به‌منظور رفع موانع و تسريع در شناسايي و ثبت موقوفات، تفکيک و افراز موقوفات مشاع؛
 • ۲۶-۱۱ ضرورت جایگزینی زمین با تعیین ضریب مثبت آن، به تناسب ارزش زمین بهره‌برداری شده در طرح‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت و… .

اصل۲۷- توسعه موقوفات

اهداف کلان مرتبط:

۹. افزايش بهره وري حوزه وقف و نذر و ايجاد تعادل میان منابع و مصارف آن در چارچوب نیات واقفان و ناذران..

اقتصاد مبتني بر وقف، نيازمند رويکرد فعالانه و به‌روز به مقوله وقف است. اين نياز، هم در جهت گسترش موقوفات و هم در جهت تطبيق هرچه بيشتر وقف با نيازهاي فعلي و آتي جامعه، مي‌بايست مورد توجه قرارگيرد.

 • ۲۷-۱ تسهيل فرايند جذب موقوفات در چارچوب ضوابط؛
 • ۲۷-۲ اولویت جذب موقوفات منفعتي در مسير مأموريت‌هاي آستان قدس رضوي؛
 • ۲۷-۳ توسعه و نهادينه‌سازي فرهنگ وقف با ايجاد سازوکار و تعاريف جديد در حوزه وقف و گفتمان‌سازي آن؛
 • ۲۷-۴ طراحي و اجراي نظام جذب منابع وقف، با تأکيد بر استمرار ارتباط با گروه‌هاي خاص و فعال‌سازي ظرفيت واقفان و خيّرين داخل و خارج از ايران؛
 • ۲۷-۵ تکریم واقفان، شفاف‌سازي و پاسخگويي به افکار عمومي در خصوص نحوه و کیفیت مدیریت و بهره‌برداری از موقوفات و عواید آن و کيفيت اجراي نيّات واقفان؛
 • ۲۷-۶ تسهيل فرايندها و ترويج فرهنگ وقف‌ونذر جمعي و مشارکتي، با استفاده از ظرفيت‌هاي رسانه‌هاي گروهي و فناوري‌هاي نوين و معرفي الگوهاي جديد وقف در مسائل مستحدثه و آينده‌نگر؛
 • ۲۷-۷ تقويت و تکميل زنجيره موقوفات و دارايي‌هاي حاصل از آن در سرمايه‌گذاري‌ها و تأسيس کسب‌وکارهاي جديد، به‌منظور رشد، توسعه و افزايش سودآوري.

اصل۲۸- حفظ و توسعه‌ ميراث هنري و معماري در پروژه‌هاي عمراني

اهداف کلان مرتبط:

۱۰. سامان بخشی و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي، خدماتي و نظام اداری و مدیریتی

فعاليت‌هاي عمراني همواره جزء ثابت فعاليت‌هاي توسعه‌اي آستان قدس رضوي بوده است. تأکيد رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) بر صيانت از ميراث هنري و معماري اسلامي، وظيفه متوليان امر را دوچندان کرده است. فعاليت‌هاي عمراني مي‌بايست به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اِعمال شود که همه ملاحظات موقوفه‌اي، فرهنگي، هنري، ايمني، بهره‌وري و اقتصادي آن رعايت شود؛

 • ۲۸-۱ انجام مطالعات و تطبيق پروژه‌هاي عمراني با ساختارهاي آينده پژوهانه، بهره‌وري در عملکرد و نيازهاي بهره‌بردار و ساير ذي‌نفعان؛
 • ۲۸-۲ انجام مطالعات مهندسي ارزش و بهره‌گيري از نتايج به‌دست‌آمده در اجرا؛
 • ۲۸-۳ ارتقاي ضريب ايمني ابنيه و تأسيسات، منطبق با مقررات ملي و بين‌المللي؛
 • ۲۸-۴ بهره‌گيري مؤثر از الگوهاي روزآمد مديريت پروژه و صنايع خلاق در پروژه‌هاي عمراني؛
 • ۲۸-۵ بهره‌گيري از هنر و معماري و سبک زندگي ايراني- اسلامي و ايجاد نمادهاي تمدن ساز انقلاب اسلامي در پروژه‌هاي عمراني؛
 • ۲۸-۶ کمک به تدوين و اجراي پيوست فرهنگي- اجتماعي در پروژه‌هاي مهم عمراني و تدوين شناسنامه ميراث هنري موقوفاتي؛
 • ۲۸-۷ طراحي الگوي تأمين مالي، ساخت و بهره‌برداري پروژه‌هاي عمراني، با اولويت جذب مشارکت و وقف‌ونذر.

اصل۲۹- مدیریت آثار اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی و تلاش در جهت افزایش کیفیت زندگی مردم

اهداف کلان مرتبط:

۸. برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی.

باتوجه به اينکه فعاليت‌هاي اقتصادي در آستان قدس رضوي در تعامل جدي با حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي است، نارسايي و آسيب‌هاي معمول در اين فعاليت‌ها، اين حوزه‌ها را نيز تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد و به‌ويژه اعتماد اجتماعي را خدشه‌دار مي‌سازد. پيشگيري از اين آسيب‌ها، علاوه بر تضمين سلامت فعاليت‌هاي اقتصادي، مستلزم ارتباط گسترده با مردم و اطلاع‌رساني مناسب است.

 • ۲۹-۱ جلب اعتماد عمومي و اصلاح تصوير سازماني ازطريق نظام‌مندکردن عملکرد سازمان، تضمين سلامت فعاليت‌ها با شفافيت مالي و سياست‌هاي قاطع پيشگيري از فساد و پولشويي، اطلاع رساني و گزارشگري دقيق، مناسب و به‌موقع از فعاليت‌ها و بهره‌برداري از فرصت تبليغات تجاري شرکت‌ها؛
 • ۲۹-۲ کمک به ارتقاي درآمد و معيشت محرومان، با ايجاد اشتغال ازطريق فراهم‌ساختن امکان مشارکت مردم در پروژه‌هاي اقتصادي؛
 • ۲۹-۳ رعايت پيوستهاي فرهنگي-اجتماعي درانتخاب و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي؛
 • ۲۹-۴ کسب مقبوليت عمومي با احترام به حقوق و منافع شرکا، رقبا، مردم و اقشار متأثر از فعاليت اقتصادي آستان قدس رضوي.

اصل۳۰- پایبندی و پیشرانی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

اهداف کلان مرتبط:

۱۰. سامان بخشی و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي، خدماتي و نظام اداری و مدیریتی؛
۸. برخورداری از اعتماد و مشارکت عمومی و سرمایه اجتماعی.

کوشش در جهت شکل‌گيري اقتصاد مبتني بر وقف، با رويکردي جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو، برون‌گرا و دانش‌بنيان شاخص اصلي فعاليت‌هاي اقتصادي است. افزايش قدرت مقاومت و افزايش استقلال و کاهش آسيب‌پذيري اقتصاد کشور، به‌عنوان يک وظيفه و نياز مهم قلمداد مي‌شود.

 • ۳۰-۱ ارتقاي کيفيت و رقابت‌پذيري در توليد، ازطريق گسترش و ترويج نشان‌هاي تجاري بومي و افزايش پوشش استاندارد براي کليه محصولات و خدمات داخلي آستان قدس رضوي؛
 • ۳۰-۲ ترويج گفتمان اقتصاد مقاومتي ازطريق ايجاد و اشاعه شاخص‌ها و استانداردهاي فراگير تجاري و الگوسازي فعاليت‌هاي اقتصادي و عملياتي بنياد بهره‌وري موقوفات بر مبناي آن؛
 • ۳۰-۳ پايبندي کامل به کسب‌وکار منصفانه و سهم‌بري عادلانه عوامل زنجيره توليد تا مصرف، متناسب با نقش آن‌ها در ايجاد ارزش، به‌ويژه با افزايش سهم سرمايه انساني، ازطريق ارتقاي آموزش، مهارت، خلاقيت، کارآفريني و تجربه؛
 • ۳۰-۴ تمرکز فعاليت‌هاي اقتصادي در عرصه‌هايي که متضمن استقلال کشور است و با مزيتهاي آستان قدس رضوي نيز همخواني دارد؛ ازجمله: کشاورزي و صنايع تبديلي آن، سلامت و دارو و فعاليت‌هاي مکمل کسب‌وکار؛
 • ۳۰-۵ پايبندي به قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي کشور؛
 • ۳۰-۶ همسويي و هماهنگي با دولت و رويکردهاي اقتصادي نظام جمهوري اسلامي ايران با فعال‌سازي ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي تقويت توان آفندي و واکنش به مخاطرات و اختلال‌هاي اقتصادي داخلي و خارجي؛
 • ۳۰-۷ حمايت از طرح‌ها و پروژه‌هاي نوآورانه و دانش‌بنيان در چارچوب مأموريت‌هاي آستان قدس رضوي.

اصل۳۱- بهبود نظام مدیریت

اهداف کلان مرتبط:

۱۰. سامان بخشی و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي، خدماتي و نظام اداری و مدیریتی.

ساماندهي و انسجام‌بخشي به مجموعه‌هاي تابعه و استقرار نظام نوين اداري و مالي، بهره‌گيري از سرمايه انساني متخصص، کارآمد، مؤمن، انقلابي و مشتاق خدمت که پشتوانه محکم، تسهيل‌گر و پيشران فعاليت‌هاي اقتصادي باشد، از ضروريات فعاليت‌هاي درآمدزايي آستان قدس رضوي مي‌باشد.

 • ۳۱-۱ تسهيل دسترسي به اطلاعات، شفافيت کامل فعاليت‌ها، ارسال گزارش‌هاي دوره‌اي عملياتي، مالي، ارزيابي عملکرد و افشاي اطلاعات بااهميت، درخصوص رخدادها و تصميم‌ها و… براي ستاد مرکزي آستان قدس رضوي؛
 • ۳۱-۲ بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، علمي، پژوهشي، فناوري و رسانه‌اي آستان قدس رضوي در اجرا و توسعه فعاليت‌هاي درآمدزا؛
 • ۳۱-۳ ايجاد هم‌افزايي ميان شرکت‌ها و موسسات تابعه از طريق مديريت يکپارچه زنجيره تامين، به اشتراک‌گذاري منابع مالي و سرمايه اي و مزيت‌هاي تخصصي؛
 • ۳۱-۴ تقويت فرهنگ مديريت جهادي، به‌منظور ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، کارآفريني، سرمايه‌گذاري و اشتغال مولد؛
 • ۳۱-۵ لزوم رعايت اصل تفکيک مالکيت و مديريت و رابطه مؤجر (ستاد مرکزي) و مستأجر (زيرمجموعه‌هاي بنياد بهره‌وري) در واگذاري و بهره برداري از موقوفات؛
 • ۳۱-۶ افزايش تاب‌آوري سازماني، ازطريق طراحي نظام مالي منضبط، پايدار و با ثبات، تنوع‌بخشي به منابع درآمدي، پيش‌بيني چالش‌هاي آتي و تهيه طرح‌هاي مناسب براي مقابله با بحران‌هاي احتمالي؛
 • ۳۱-۷ رعايت اصل تعارض منافع و تفکيک شئون کارفرما، ناظر و مجري.
بیمارستان رضوی

فهرست درباره بیمارستان

بیمارستان فوق تخصصی رضوی

فهرست