تلفن های بیمارستان رضوی

نام واحدشماره تماس

کت لب

۳۶۰۰۴۱۵۱

پزشکی هسته ایی

۰۶۰۰۲۵۰۳-۳۶۰۰۲۵۰۴

پذیرش رادیولوژی

۳۶۰۰۴۰۶۵-۳۶۰۰۴۰۶۶

پذیرش بستری

۳۶۰۰۴۰۴۴-۳۶۰۰۴۰۴۸

پذیرش آزمایشگاه

۳۶۰۰۴۰۶۱-۳۶۰۰۴۰۶۲

هماتولوژی

۳۶۰۰۲۷۴۰-۳۶۰۰۲۷۴۱

مهد کودک

۳۶۰۰۴۵۷۸

مراقبت نوزادان

۳۶۰۰۴۲۷۲

مخابرات

۳۶۰۰۴۰۲۲-۳۶۰۰۴۰۲۳-۳۶۰۰۴۰۲۴

قلب ۳

۳۶۰۰۴۲۲۲-۳۶۰۰۴۲۲۶

قلب ۲

۳۶۰۰۴۳۵۱-۳۶۰۰۴۳۵۲

قلب ۱

۳۶۰۰۴۳۸۱-۳۶۰۰۴۳۸۲

فیزیوتراپی

۳۶۰۰۴۴۴۵-۳۶۰۰۴۴۴۶

سوپروایزر

۳۶۰۰۴۰۱۲-۳۶۰۰۲۵۳۰

رادیو تراپی

۳۶۰۰۲۵۷۵-۳۶۰۰۲۵۷۶

دیالیز

۳۶۰۰۴۵۹۸

داروخانه

۳۶۰۰۴۰۴۱-۳۶۰۰۴۰۴۲

جراحی و داخلی اعصاب

۳۶۰۰۲۸۴۰-۳۶۰۰۲۸۴۲

جراحی قلب

۳۶۰۰۴۳۲۱-۳۶۰۰۴۳۲۲

جراحی زنان

۳۶۰۰۴۱۵۲-۳۶۰۰۴۲۵۵

جراحی ۳

۳۶۰۰۲۸۲۰-۳۶۰۰۲۸۲۱

جراحی ۲

۳۶۰۰۲۷۱۴-۳۶۰۰۲۷۱۵

جراحی ۱

۳۶۰۰۲۶۳۸-۳۶۰۰۲۶۴۰

تاکسی سرویس

۳۶۰۰۴۵۷۵-۳۶۰۰۴۵۷۶

بلوک زایمان

۳۶۰۰۴۲۷۷-۳۶۰۰۴۲۷۸

بانک تجارت شعبه بیمارستان رضوی

۳۶۰۰۴۶۰۰

بازتوانی قلب

۳۶۰۰۴۵۱۱

اورژانس

۳۶۰۰۴۰۷۶-۳۶۰۰۴۰۷۷

انتظامات درب ورودی مهد کودک

۳۶۰۰۴۵۷۲

انتظامات درب ورودی اصلی

۳۶۰۰۴۵۶۹-۳۶۰۰۴۵۷۰

انبار مرکزی

۳۶۰۰۴۵۶۵-۳۶۰۰۴۴۱۹

اطلاعات کلینیک

۳۶۰۰۴۵۹۵

اطلاعات

۳۶۰۰۴۰۳۵-۳۶۰۰۴۰۳۶

اطفال

۳۶۰۰۲۸۶۰-۳۶۰۰۲۸۶۱

آندوسکپی

۳۶۰۰۴۵۲۱-۳۶۰۰۴۶۲۱

MRI

۳۶۰۰۴۴۳۶-۳۶۰۰۴۴۳۹

IVF

۳۶۰۰۴۲۹۵-۳۶۰۰۴۲۷۰

ICU قلب

۳۶۰۰۴۱۴۴-۳۶۰۰۴۱۴۵

ICU جراحی

۳۶۰۰۴۱۱۵-۳۶۰۰۴۱۱۸

CCU

۳۶۰۰۴۳۸۵-۳۶۰۰۴۳۸۶

فهرست