برنامه کلینیک بیمارستان رضوی

تخصص جنسيت نام پزشك روز تاريخ از ساعت تا ساعت توضيحات
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم ثابتی بایگی زینب يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم قاضی فرشته يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم قاضی فرشته يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم قاضی فرشته يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۰۸:۳۰ ۱۰:۳۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ عفونی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم معتمدی مقدم الهام يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم مشایخی قره قوینلو زهرا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا افضلی بغدادابادی جواد يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص جراحی عمومی آقا فروهر فرنود يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی دست آقا عطائی عظیمی مهدی يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ آقا بوستانی رضا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اعصاب و روان
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم معتمدی مقدم الهام يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم ثابتی بایگی زینب يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم ثابتی بایگی زینب يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا بوستانی رضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اعصاب و روان
متخصص آقا اژدری محمد دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم اسماعیلی مریم دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ مغز و اعصاب
متخصص آقا امیری حسین دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص صاحبی جواد دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰۹:۰۰ ۱۱:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص خانم ممدوحی فرشته دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص خانم رمضان پور نگار دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰۸:۳۰ ۱۰:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم ثابتی بایگی زینب دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص آقا قنائی امید دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ گوارش
متخصص خانم حامدی صفیه دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ داخلی
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص آقا سعیدی رامین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا کرداری سعید سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ داخلی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم ثابتی بایگی زینب سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم حامدعظیمی سمیرا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی
متخصص آقا محسنی بیرجندی مجد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ آقا محسنی مجید سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ جراحی عروق و تروما آقا طاهری رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عروق
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ عفونی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی دست آقا عطائی عظیمی مهدی سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا افضلی بغدادابادی جواد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص صاحبی جواد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی سرطان آقا هماپور فرهاد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم اسماعیلی مریم سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ مغز و اعصاب
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ اطفال و نوزادان
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ اطفال و نوزادان
فلوشیپ آقا بوستانی رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اعصاب و روان
فلوشیپ آقا بوستانی رضا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اعصاب و روان
متخصص خانم ثمره محمدیان فرحناز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۱:۰۰ پوست
متخصص خانم مشایخی قره قوینلو زهرا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ جراحی عمومی
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا امیری حسین چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا اژدری محمد چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۹:۰۰ ۱۱:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم ملکیان مریم چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا بهروز اقدم عطاءاله چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا محسنی بیرجندی مجد چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص خانم زارع مودی مریم چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا محسنی مجید چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص آقا قنائی امید چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ گوارش
متخصص خانم حامدی صفیه چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی
متخصص آقا سعیدی رامین چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص آقا سعیدی رامین پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا کرداری سعید پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ داخلی
متخصص آقا آذری پور آرش پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصص آقا طاهری حسین پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عروق
متخصص آقا محسنی بیرجندی مجد پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم هورزاد شیوا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰۹:۰۰ ۱۱:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اژدری محمد پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص گوش وحلق وبینی آقا ظریف ذاکریان مصیبت مهدی پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۰:۳۰ ۱۲:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص گوش وحلق وبینی آقا ظریف ذاکریان مصیبت مهدی پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ اطفال و نوزادان
فلوشیپ آقا بوستانی رضا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اعصاب و روان
متخصص خانم حائری عاطفه سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
آقا مختاری مجید رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
آقا مختاری مجید رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص خانم سعادتمند مهرنوش سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم سیفی آذین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۶:۳۰ ۱۷:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا کراچیان عبداله سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص آقا بهروز اقدم عطاءاله سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
متخصص خانم هاشمی الهام سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم چمنیان سهیلا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا رفیق دوست امیر حسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا فاضلی فر سعید سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی قلب و عروق
فوق تخصص خانم خراسانی عفت سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ داخلی غدد
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم اسماعیلی مریم سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ مغز و اعصاب
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ چشم
فلوشیپ خانم باباپور علی ابادی نوشین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم یارپور مهرآبادی فهیمه سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا سلطانی فر مهدی سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ چشم
پزشک عمومی خانم اسفندی سارا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص بیهوشی خانم حاجی زاده صفار هیلا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
فوق تخصص آقا آذری علی سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا کرداری سعید سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی
متخصص داخلی آقا حکمت خواه حسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ داخلی
متخصص خانم زمانی پور مریم سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا آذری پور آرش سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا تاج دینی شهاب سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا میرمعزی محمود سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص صاحبی جواد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی) آقا زندباف تورج سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا هوشمند بهروز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی آقا فروهر فرنود سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عروق و تروما آقا طاهری رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ جراحی عروق
فوق تخصص خانم بیرجندی بتول سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی غدد
متخصص خانم نایبی مینو سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا صفریان محمد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰ تغذیه
فلوشیپ نازائی خانم عطاران خراسانی متین چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
خانم دلارامی هاجر چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ کارشناسان تغذیه
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ آقا عبداله پور حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اژدری محمد چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۹:۳۰ ۱۰:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا سعیدی رامین چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم ثمره محمدیان فرحناز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۸:۰۰ ۱۱:۰۰ پوست
فوق تخصص خانم بیک یزدی اکرم چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی غدد
متخصص جراحی عمومی آقا منشیان بهروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ آقا آهنیان علی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) آقا افشاری مقدم امین چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا عبدالهی مرتضی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
فلوشیپ آقا خادم جلال چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ گوش و حلق و بینی
فوق تخصص آقا رضائی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ گوارش
خون آنکولوژی آقا عطائی عظیمی سجاد چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ آنکولوژی (خون و سرطان)
فوق تخصص آقا قنائی امید چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ گوارش
متخصص آقا اریان پور حسین چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ داخلی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ داخلی
متخصص خانم حامدی صفیه چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی
متخصص جراحی دهان، فک و صورت خانم شیخ ویسی مینا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
متخصص جراحی دهان، فک و صورت خانم شیخ ویسی مینا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
متخصص جراحی دهان، فک و صورت خانم شیخ ویسی مینا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ دندانپزشکی
متخصص جراحی دهان، فک و صورت خانم شیخ ویسی مینا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
متخصص آقا امیری حسین چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص جراحی دهان، فک و صورت خانم شیخ ویسی مینا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ دندانپزشکی
متخصص آقا شریفی احسان چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۶:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
پزشک عمومی خانم اسفندی سارا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
فلوشیپ خانم نصرت نسترن چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص خانم حائری عاطفه چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم حائری عاطفه چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص آقا امیدیان مسعود چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم امینی مونا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان آقا گلمکانی حسن چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۶:۰۰ ۱۶:۴۵ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا قاضی حمید چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ خانم امینیان فریماه چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) آقا سجادی ترشیزی سیدمسعود چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم گل محمدزاده شیدا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم هاشمی الهام چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۴:۳۰ ۱۶:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم زارع مودی مریم چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص پریودانتیکس آقا نجفی نشلی محمدحسن چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۰۸:۳۰ ۱۱:۳۰ دندانپزشکی
متخصص خانم رمضان پور نگار چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا سعیدی رامین پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۶:۳۰ ۱۷:۳۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق آقا چهکندی محمدرضا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
فلوشیپ آقا ناظمی سعید پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا حسینیان سیدحسن پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم محسنی ابیانه شهرزاد پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم امینی مونا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا محمودی قرائی علیرضا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص گوش وحلق وبینی آقا ظریف ذاکریان مصیبت مهدی پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم بصیری شیوا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم هورزاد شیوا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم ثابتی بایگی زینب پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زمانی پور مریم پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا شریفی احسان پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم حامدی صفیه پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی
متخصص آقا کرداری سعید پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۸:۱۵ ۱۰:۰۰ داخلی
فوق تخصص آقا شادکام امید پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص آقا آذری پور آرش پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا زارع رضا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا شیخ نظامی مهرداد پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا هژبرکلالی امیرنعمت لله پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی آقا منشیان بهروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
فوق تخصص آقا طاهری حسین پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۷:۳۰ ۰۸:۳۰ جراحی عروق
متخصص خانم نایبی مینو پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص جراحی عمومی آقا وجدانی محمد پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا علیزاده حسن پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم زارع برزشی زهرا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص تغذیه خانم مهدیزاده حکاک عطیه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ تغذیه
دکترای بیوتکنولوژی مولکولی (علوم آزمایشگاهی) آقا میری نژاد سیدمحمدرضا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ علوم آزمایشگاهی
فوق تخصص خانم موسوی مهسا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ریه
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی سرطان آقا هماپور فرهاد شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا زارع رضا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا محسنی بیرجندی مجد شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۹:۳۰ ۲۰:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ آقا آهنیان علی شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا خادم جلال شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ گوش و حلق و بینی
فوق تخصص آقا نجارزاده سیدمحمدباقر شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بالغین آقا معینی نوده محمد شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصص آقا کرداری سعید شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۸:۱۵ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ داخلی
متخصص خانم حامدی صفیه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین خانم گشایشی لادن شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ گوارش
متخصص آقا امیری حسین شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا شریفی احسان شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۶:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
متخصص ارتودانتیکس آقا سعادت مصطفوی سیدمرتضی شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ دندانپزشکی
متخصص بیهوشی خانم حاجی زاده صفار هیلا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
متخصص خانم ابراهیمی سمانه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ دندانپزشکی
پزشک عمومی خانم اسفندی سارا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم ثابتی بایگی زینب شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم باقریان نرجس السادات شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۹:۳۰ ۱۰:۳۰ چشم
فلوشیپ آقا سلطانی فر مهدی شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ چشم
فوق تخصص آقا امیدیان مسعود شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا نیکوزاده علیرضا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اطفال و نوزادان
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص آقا یزدانی سیامک شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا قاضی حمید شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا بهروزی امیرعلی شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اژدری محمد شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم علیرضائی ابرده سفلی سمیه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم هاشمی الهام شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص آقا سعیدی رامین شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم افضل نیا سپیده شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم نظرزاده نیلوفر شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع مودی مریم شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم فغانی صدیقه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم افضل نیا سپیده يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ داخلی قلب و عروق
آقا مختاری مجید رضا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
آقا مختاری مجید رضا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص خانم سعادتمند مهرنوش يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم برزگر پری يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم معتمدی مقدم الهام يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم مشایخی قره قوینلو زهرا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۱:۰۰ ۱۲:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم هاشمی الهام يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا جباری فرهاد يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
فلوشیپ آقا قلوبی ارش يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم امینیان فریماه يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم فلاح رستگار ازاده يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم کفشبانی شاندیز پروانه يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا مصدقی صدراباد احمدعلی يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ گوش و حلق و بینی
فلوشیپ آقا سلطانی فر مهدی يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ چشم
فلوشیپ خانم باقریان نرجس السادات يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۹:۳۰ ۱۰:۳۰ چشم
متخصص خانم یارپور مهرآبادی فهیمه يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص بیهوشی خانم حاجی زاده صفار هیلا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
متخصص آقا شریفی احسان يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی خانم رسولی فروزان يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۹:۳۰ ۱۲:۳۰ دندانپزشکی
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی خانم رسولی فروزان يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۹:۳۰ ۱۲:۳۰ دندانپزشکی
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی خانم رسولی فروزان يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۹:۳۰ ۱۲:۳۰ دندانپزشکی
فوق تخصص آقا آذری علی يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی
فوق تخصص آقا قنائی امید يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص خانم غلامی گلناز يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ داخلی
متخصص خانم زمانی پور مریم يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ اطفال و نوزادان
فلوشیپ آقا خادم جلال يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا جلیلی تقویان شهرام يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص کلیه آقا عماد زاده علی يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا شیخ نظامی مهرداد يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا تاج دینی شهاب يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا فرجی راد محمد يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی) آقا رضاپناه علیرضا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
فوق تخصص خانم بیرجندی بتول يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی غدد
متخصص خانم ثمره محمدیان فرحناز يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۸:۰۰ ۱۱:۰۰ پوست
خانم دلارامی هاجر يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ کارشناسان تغذیه
فلوشیپ نازائی خانم عطاران خراسانی متین يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۸:۳۰ ۱۰:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا رضازاده جعفر يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا افضلی بغدادابادی جواد يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۴:۳۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۴:۳۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا علیزاده حسن دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص تغذیه خانم مهدیزاده حکاک عطیه دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ تغذیه
دکترای بیوتکنولوژی مولکولی (علوم آزمایشگاهی) آقا میری نژاد سیدمحمدرضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ علوم آزمایشگاهی
فلوشیپ طب خواب خانم یزدانی فائزه دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ طب خواب
متخصص خانم زارع برزشی زهرا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم موسوی مهسا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ریه
متخصص خانم ملکیان مریم دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا هژبرکلالی امیرنعمت لله دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اقبالی حمیدرضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا قوامی سیدحسن دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا محسنی بیرجندی مجد دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۳۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ آقا آهنیان علی دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) آقا افشاری مقدم امین دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصص خانم ممدوحی فرشته دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصص آقا شادکام امید دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
فوق تخصص آقا شریفیان رضوی مسعود دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوارش
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بالغین آقا معینی نوده محمد دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصص داخلی آقا صراف افشین دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ داخلی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ داخلی
متخصص خانم حامدعظیمی سمیرا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ داخلی
متخصص خانم حامدی صفیه دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا امیری حسین دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا شریفی احسان دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۶:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
پزشک عمومی خانم اسفندی سارا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص خانم ابراهیمی سمانه دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ دندانپزشکی
فلوشیپ آقا برازنده نویری بهزاد دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ چشم
متخصص آقا مصدقی صدراباد احمدعلی دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم کابلی باغ سیاهی مهرانگیز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم گرگانی دیسفانی مهناز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا نخعی مقدم علیرضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا اوجانی سعید دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم اسماعیلی مریم دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ مغز و اعصاب
متخصص آقا محمودی قرائی علیرضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص آقا قاضی حمید دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ آقا سلطانی فر مهدی دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ چشم
فلوشیپ خانم گل محمدزاده شیدا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص آقا همتی میلاد دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم مودی فاطمه دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی آقا موحدزاده جواد دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم زند زیبا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص پریودانتیکس آقا نجفی نشلی محمدحسن دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۸:۳۰ ۱۱:۳۰ دندانپزشکی
متخصص خانم رمضان پور نگار دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم اسفرم الهام دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نظرزاده نیلوفر دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم سیفی آذین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۶:۳۰ ۱۷:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا کراچیان عبداله سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم حائری عاطفه سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
آقا مختاری مجید رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
آقا مختاری مجید رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص خانم سعادتمند مهرنوش سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
متخصص خانم هاشمی الهام سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم چمنیان سهیلا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا رفیق دوست امیر حسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا فاضلی فر سعید سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی قلب و عروق
فوق تخصص خانم خراسانی عفت سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ داخلی غدد
متخصص آقا بهروزی امیرعلی سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص خانم اسماعیلی مریم سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپ آقا سلطانی فر مهدی سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ چشم
متخصص خانم یارپور مهرآبادی فهیمه سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم باباپور علی ابادی نوشین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
پزشک عمومی خانم اسفندی سارا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص بیهوشی خانم حاجی زاده صفار هیلا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا آذری علی سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص آقا اریان پور حسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی
متخصص آقا کرداری سعید سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۸:۱۵ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص داخلی آقا حکمت خواه حسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ داخلی
فوق تخصص آقا شریفیان رضوی مسعود سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص خانم زمانی پور مریم سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا اقبالی زارچ سیداحمد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوارش
متخصص آقا آذری پور آرش سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا بهروز اقدم عطاءاله سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا جلیلی تقویان شهرام سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ اطفال و نوزادان
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا میرمعزی محمود سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا تاج دینی شهاب سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی) آقا زندباف تورج سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ جراحی عمومی
متخصص صاحبی جواد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عروق و تروما آقا طاهری رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ جراحی عروق
متخصص جراحی عمومی آقا فروهر فرنود سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا هوشمند بهروز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ جراحی عمومی
فوق تخصص آقا توحیدی محمد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ ریه
متخصص خانم نایبی مینو سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ نازائی خانم زهدی الناز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم بیرجندی بتول سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی غدد
متخصص آقا صفریان محمد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰ تغذیه
متخصص آقا شریفی دلوئی سیدرضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص آقا قنائی امید چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ گوارش
متخصص خانم حامدی صفیه چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی
فوق تخصص آقا امیدیان مسعود چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص جراحی لثه خانم سیدحسین زاده اردبیلی مانا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ دندانپزشکی
متخصص خانم زارع برزشی زهرا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نایبی مینو پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم موسوی مهسا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ریه
دکترای بیوتکنولوژی مولکولی (علوم آزمایشگاهی) آقا میری نژاد سیدمحمدرضا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ علوم آزمایشگاهی
متخصص خانم بخشی سهیلا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص تغذیه خانم مهدیزاده حکاک عطیه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ تغذیه
فلوشیپ جراحی دست آقا عطائی عظیمی مهدی شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم ابراهیمی سمانه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ دندانپزشکی
پزشک عمومی خانم اسفندی سارا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص بیهوشی خانم حاجی زاده صفار هیلا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
متخصص ارتودانتیکس آقا سعادت مصطفوی سیدمرتضی شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ دندانپزشکی
متخصص آقا شریفی احسان شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۶:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا امیری حسین شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم حامدی صفیه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی
متخصص آقا کرداری سعید شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۸:۱۵ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ داخلی
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بالغین آقا معینی نوده محمد شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی سرطان آقا هماپور فرهاد شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا محسنی بیرجندی مجد شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۹:۳۰ ۲۰:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا زارع رضا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ آقا آهنیان علی شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصص آقا نجارزاده سیدمحمدباقر شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا خادم جلال شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا آذری پور آرش شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا نیکوزاده علیرضا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا امیدیان مسعود شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم ثابتی بایگی زینب شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا سلطانی فر مهدی شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ چشم
فلوشیپ خانم باقریان نرجس السادات شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۹:۳۰ ۱۰:۳۰ چشم
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا یزدانی سیامک شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا بهروزی امیرعلی شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اژدری محمد شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص آقا قاضی حمید شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم علیرضائی ابرده سفلی سمیه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم هاشمی الهام شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم افضل نیا سپیده شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا سعیدی رامین شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نظرزاده نیلوفر شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم فغانی صدیقه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع مودی مریم شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم افضل نیا سپیده يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم برزگر پری يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم مشایخی قره قوینلو زهرا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۱:۰۰ ۱۲:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم معتمدی مقدم الهام يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم سعادتمند مهرنوش يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
آقا مختاری مجید رضا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
آقا مختاری مجید رضا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
فلوشیپ آقا جباری فرهاد يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص خانم هاشمی الهام يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
فلوشیپ آقا قلوبی ارش يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم کفشبانی شاندیز پروانه يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم فلاح رستگار ازاده يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم امینیان فریماه يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپ خانم باقریان نرجس السادات يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۹:۳۰ ۱۰:۳۰ چشم
فلوشیپ آقا سلطانی فر مهدی يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ چشم
متخصص خانم یارپور مهرآبادی فهیمه يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم قاضی فرشته يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۶:۰۰ ۱۶:۳۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا مصدقی صدراباد احمدعلی يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ گوش و حلق و بینی
فوق تخصص کلیه آقا عماد زاده علی يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا خادم جلال يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا جلیلی تقویان شهرام يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ اطفال و نوزادان
فلوشیپ آقا محسنی مجید يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص خانم عین افشار مژگان يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا تاج دینی شهاب يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا شیخ نظامی مهرداد يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا فرجی راد محمد يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی) آقا رضاپناه علیرضا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
فوق تخصص آقا قنائی امید يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص خانم زمانی پور مریم يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۳:۳۰ ۱۴:۰۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم غلامی گلناز يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ داخلی
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی خانم رسولی فروزان يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۹:۳۰ ۱۲:۳۰ دندانپزشکی
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی خانم رسولی فروزان يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۹:۳۰ ۱۲:۳۰ دندانپزشکی
فوق تخصص آقا آذری علی يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی خانم رسولی فروزان يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۹:۳۰ ۱۲:۳۰ دندانپزشکی
متخصص آقا شریفی احسان يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص بیهوشی خانم حاجی زاده صفار هیلا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
متخصص آقا افضلی بغدادابادی جواد يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ آقا رضازاده جعفر يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴:۳۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خانم دلارامی هاجر يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ کارشناسان تغذیه
فلوشیپ نازائی خانم عطاران خراسانی متین يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۸:۳۰ ۱۰:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم ثمره محمدیان فرحناز يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۱:۰۰ پوست
فوق تخصص خانم بیرجندی بتول يكشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی غدد
فلوشیپ طب خواب خانم یزدانی فائزه دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ طب خواب
متخصص خانم زارع برزشی زهرا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم موسوی مهسا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ ریه
دکترای بیوتکنولوژی مولکولی (علوم آزمایشگاهی) آقا میری نژاد سیدمحمدرضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ علوم آزمایشگاهی
متخصص آقا علیزاده حسن دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص تغذیه خانم مهدیزاده حکاک عطیه دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ تغذیه
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۴:۳۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ جراحی دست آقا عطائی عظیمی مهدی دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا شریفی احسان دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۶:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
پزشک عمومی خانم اسفندی سارا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص خانم ابراهیمی سمانه دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ دندانپزشکی
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا امیری حسین دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ داخلی
متخصص خانم حامدی صفیه دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی
متخصص خانم حامدعظیمی سمیرا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ داخلی
فوق تخصص آقا شادکام امید دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
فوق تخصص آقا شریفیان رضوی مسعود دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوارش
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بالغین آقا معینی نوده محمد دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصص داخلی آقا صراف افشین دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ داخلی
متخصص خانم ملکیان مریم دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا هژبرکلالی امیرنعمت لله دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اقبالی حمیدرضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا قوامی سیدحسن دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا محسنی بیرجندی مجد دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۶:۳۰ ۱۷:۳۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ آقا آهنیان علی دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) آقا افشاری مقدم امین دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصص خانم ممدوحی فرشته دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا مصدقی صدراباد احمدعلی دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم کابلی باغ سیاهی مهرانگیز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا نخعی مقدم علیرضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم گرگانی دیسفانی مهناز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
فلوشیپ آقا سلطانی فر مهدی دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ چشم
فلوشیپ آقا برازنده نویری بهزاد دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ چشم
متخصص آقا اوجانی سعید دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم اسماعیلی مریم دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ مغز و اعصاب
متخصص آقا محمودی قرائی علیرضا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا قاضی حمید دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص آقا همتی میلاد دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم گل محمدزاده شیدا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم مودی فاطمه دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی آقا موحدزاده جواد دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم اسفرم الهام دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم رمضان پور نگار دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زند زیبا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص پریودانتیکس آقا نجفی نشلی محمدحسن دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۸:۳۰ ۱۱:۳۰ دندانپزشکی
متخصص خانم نظرزاده نیلوفر دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا کراچیان عبداله سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم سیفی آذین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۶:۳۰ ۱۷:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم حائری عاطفه سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
آقا مختاری مجید رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
آقا مختاری مجید رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
متخصص خانم هاشمی الهام سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم چمنیان سهیلا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا رفیق دوست امیر حسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ چشم
فوق تخصص خانم خراسانی عفت سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴:۰۰ ۱۴:۳۰ داخلی غدد
فوق تخصص آقا فاضلی فر سعید سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص آقا بهروزی امیرعلی سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم اسماعیلی مریم سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۱:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپ آقا سلطانی فر مهدی سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ چشم
متخصص خانم یارپور مهرآبادی فهیمه سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم باباپور علی ابادی نوشین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا آذری پور آرش سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا بهروز اقدم عطاءاله سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا جلیلی تقویان شهرام سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ اطفال و نوزادان
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا میرمعزی محمود سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا تاج دینی شهاب سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص صاحبی جواد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی) آقا زندباف تورج سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی آقا فروهر فرنود سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عروق و تروما آقا طاهری رضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ جراحی عروق
متخصص آقا هوشمند بهروز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ جراحی عمومی
متخصص داخلی آقا حکمت خواه حسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ داخلی
فوق تخصص آقا شریفیان رضوی مسعود سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص خانم زمانی پور مریم سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا اقبالی زارچ سیداحمد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوارش
متخصص آقا کرداری سعید سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۸:۱۵ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا شمالی علی سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۲:۰۰ ۱۲:۳۰ جراحی قلب و عروق
فوق تخصص آقا آذری علی سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی قلب و عروق
پزشک عمومی خانم اسفندی سارا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص بیهوشی خانم حاجی زاده صفار هیلا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
متخصص آقا اراسته فرزاد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا شریفی دلوئی سیدرضا سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا صفریان محمد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰ تغذیه
فوق تخصص آقا توحیدی محمد سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ ریه
متخصص خانم نایبی مینو سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ نازائی خانم زهدی الناز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم بیرجندی بتول سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی غدد
متخصص آقا سعیدی رامین چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص خانم بیک یزدی اکرم چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی غدد
متخصص خانم ثمره محمدیان فرحناز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۸:۰۰ ۱۱:۰۰ پوست
متخصص خانم بخشی سهیلا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ نازائی خانم عطاران خراسانی متین چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
خانم دلارامی هاجر چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ کارشناسان تغذیه
فلوشیپ آقا عبداله پور حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ جراحی دست آقا عطائی عظیمی مهدی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص جراحی دهان، فک و صورت خانم شیخ ویسی مینا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ دندانپزشکی
متخصص آقا شریفی احسان چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۶:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
پزشک عمومی خانم اسفندی سارا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص آقا امیری حسین چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص جراحی دهان، فک و صورت خانم شیخ ویسی مینا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
متخصص جراحی دهان، فک و صورت خانم شیخ ویسی مینا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ دندانپزشکی
متخصص جراحی دهان، فک و صورت خانم شیخ ویسی مینا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
متخصص جراحی دهان، فک و صورت خانم شیخ ویسی مینا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۰ دندانپزشکی
متخصص آقا اریان پور حسین چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ داخلی
متخصص خانم حامدی صفیه چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ داخلی
فوق تخصص آقا رضائی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ گوارش
فوق تخصص آقا قنائی امید چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ گوارش
خون آنکولوژی آقا عطائی عظیمی سجاد چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصص جراحی عمومی آقا منشیان بهروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) آقا افشاری مقدم امین چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا آهنیان علی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا عبدالهی مرتضی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اطفال و نوزادان
فلوشیپ آقا خادم جلال چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا آذری پور آرش چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص خانم حائری عاطفه چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم نصرت نسترن چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فوق تخصص آقا امیدیان مسعود چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان آقا گلمکانی حسن چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم امینی مونا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا اژدری محمد چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۹:۳۰ ۱۰:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۶:۰۰ ۱۶:۴۵ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا قاضی حمید چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ خانم گل محمدزاده شیدا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) آقا سجادی ترشیزی سیدمسعود چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم امینیان فریماه چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم هاشمی الهام چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴:۳۰ ۱۶:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم رمضان پور نگار چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص پریودانتیکس آقا نجفی نشلی محمدحسن چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۰۸:۳۰ ۱۱:۳۰ دندانپزشکی
متخصص خانم زارع مودی مریم چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا سعیدی رامین پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۳۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق آقا چهکندی محمدرضا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
فلوشیپ آقا ناظمی سعید پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم محسنی ابیانه شهرزاد پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا حسینیان سیدحسن پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص آقا محمودی قرائی علیرضا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم امینی مونا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص گوش وحلق وبینی آقا ظریف ذاکریان مصیبت مهدی پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ گوش و حلق و بینی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم هورزاد شیوا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم بصیری شیوا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم ثابتی بایگی زینب پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا آذری پور آرش پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا زارع رضا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا شیخ نظامی مهرداد پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا هژبرکلالی امیرنعمت لله پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی آقا منشیان بهروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
فوق تخصص آقا طاهری حسین پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۷:۳۰ ۰۸:۳۰ جراحی عروق
فوق تخصص آقا شادکام امید پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص خانم حامدی صفیه پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی
متخصص آقا کرداری سعید پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۸:۱۵ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم زمانی پور مریم پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا شریفی احسان پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۹:۰۰ ۱۳:۰۰ دندانپزشکی
متخصص آقا اراسته فرزاد پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا شیخیان جواد پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا علیزاده حسن پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم زارع برزشی زهرا پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ نازائی خانم زهدی الناز پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نایبی مینو پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص جراحی عمومی آقا وجدانی محمد پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
تخصص جنسيت نام پزشك روز تاريخ از ساعت تا ساعت توضيحات
کلینیک آبان ماه ۱۴۰۲

فهرست