برنامه کلینیک بیمارستان رضوی

تخصص جنسيت نام پزشك روز تاريخ از ساعت تا ساعت توضيحات
متخصص خانم ثمره محمدیان فرحناز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۸:۳۰ ۱۱:۳۰ پوست
فلوشیپ خانم نصرت نسترن چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ چشم
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم هاشمی الهام چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم امینیان فریماه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) آقا سجادی ترشیزی سیدمسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم گل محمدزاده شیدا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصص آقا رفیق دوست امیر حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا هژبرالساداتی امیر چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا آهنیان علی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) آقا افشاری مقدم امین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم حامدی صفیه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی
متخصص جراحی عمومی آقا منشیان بهروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
فوق تخصص آقا امیدیان مسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا عبدالهی مرتضی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا قنائی امید چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ گوارش
متخصص آقا قاضی حمید چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اژدری محمد چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ آقا عبداله پور حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ جراحی دست آقا عطائی عظیمی مهدی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ خانم بلندی سمیه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۹:۳۰ ۰۹:۳۵ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع مودی مریم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم رمضان پور نگار چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم حائری عاطفه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم بخشی سهیلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ نازائی خانم عطاران خراسانی متین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۹:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
خانم دلارامی هاجر چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ کارشناسان تغذیه
فلوشیپ آقا خادم جلال چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ گوش و حلق و بینی
فوق تخصص آقا رضائی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ گوارش
متخصص آقا امیری حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا یزدانی سیامک چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم امینی مونا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان آقا گلمکانی حسن چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص روانپزشک خانم ذوالفقاری مریم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ روانپزشکی
متخصص خانم امینی مونا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم امینی مونا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ابیلی مهدی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص گوش وحلق وبینی آقا ظریف ذاکریان مصیبت مهدی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ گوش و حلق و بینی
فوق تخصص خانم نوحه سرا نجمه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ روماتولوژیست
فوق تخصص روانپزشکی کودکان آقا هاشمیان پیمان پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۵:۳۰ ۱۵:۴۵ اعصاب و روان
متخصص خانم زارع برزشی زهرا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نایبی مینو پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم بصیری شیوا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم پناهنده آیدا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا علیزاده حسن پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا شیخیان جواد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اراسته فرزاد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص آقا شادکام امید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص خانم زمانی پور مریم پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا اریان پور حسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی
متخصص جراحی عمومی آقا وجدانی محمد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ جراحی عمومی
فوق تخصص آقا طاهری حسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰۷:۳۰ ۰۸:۳۰ جراحی عروق
متخصص خانم حامدی صفیه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص جراحی عمومی آقا منشیان بهروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا هژبرکلالی امیرنعمت لله پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا کرداری سعید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
متخصص آقا آذری پور آرش پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا شیخ نظامی مهرداد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا شرقی محمدرضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ پوست
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق آقا چهکندی محمدرضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا زارع رضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا حسینیان سیدحسن پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا ناظمی سعید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص خانم هاشمی الهام شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا سلطانی فر مهدی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۷:۳۰ ۰۹:۰۰ چشم
فلوشیپ خانم باقریان نرجس السادات شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص خانم علیرضائی ابرده سفلی سمیه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا خردمند حامد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا زارع رضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ خانم افضل نیا سپیده شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص آقا نجارزاده سیدمحمدباقر شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا آهنیان علی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا هژبرالساداتی امیر شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا کرداری سعید شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی
فلوشیپ جراحی سرطان آقا هماپور فرهاد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم حامدی صفیه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی
دکترای بیوتکنولوژی مولکولی (علوم آزمایشگاهی) آقا میری نژاد سیدمحمدرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ علوم آزمایشگاهی
متخصص آقا اریان پور حسین شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین خانم گشایشی لادن شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ گوارش
متخصص آقا نیکوزاده علیرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا امیدیان مسعود شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا بهروزی امیرعلی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا قاضی حمید شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بالغین آقا معینی نوده محمد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۴:۰۰ ۱۶:۳۰ آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصص آقا اژدری محمد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم فغانی صدیقه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ جراحی دست آقا عطائی عظیمی مهدی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم نظرزاده نیلوفر شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع مودی مریم شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم بلندی سمیه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۵ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص آقا کرباس فروشان جواد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی غدد
فوق تخصص خانم موسوی مهسا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ریه
متخصص خانم بخشی سهیلا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا خادم جلال شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ گوش و حلق و بینی
فوق تخصص خانم نوحه سرا نجمه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۶:۳۰ ۱۸:۰۰ روماتولوژیست
متخصص آقا امیری حسین شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا یزدانی سیامک شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص آقا آذری علی يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص روانپزشک خانم ذوالفقاری مریم يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ روانپزشکی
فوق تخصص آقا بلوریان علی اصغر يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص آقا مصدقی صدراباد احمدعلی يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم قاضی فرشته يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ گوش و حلق و بینی
فلوشیپ آقا خادم جلال يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ گوش و حلق و بینی
خانم دلارامی هاجر يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ کارشناسان تغذیه
متخصص خانم سعادتمند مهرنوش يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ نازائی خانم عطاران خراسانی متین يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم پناهنده آیدا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم بیرجندی بتول يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی غدد
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم معتمدی مقدم الهام يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم برزگر پری يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا رضازاده جعفر يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۸:۳۰ ۱۰:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا افضلی بغدادابادی جواد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم زمانی پور مریم يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۳:۳۰ ۱۴:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا حسن زاده عباس يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ گوارش
فوق تخصص آقا قنائی امید يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۱:۰۰ ۱۲:۳۰ گوارش
متخصص آقا جلیلی تقویان شهرام يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا اریان پور حسین يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص خانم عین افشار مژگان يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی) آقا رضاپناه علیرضا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم غلامی گلناز يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ داخلی
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا آذری پور آرش يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا فرجی راد محمد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص کلیه آقا عماد زاده علی يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا تاج دینی شهاب يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا شیخ نظامی مهرداد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) آقا خامنه باقری رامین يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم افضل نیا سپیده يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا جباری فرهاد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم کفشبانی شاندیز پروانه يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم امینیان فریماه يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم فلاح رستگار ازاده يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم باقریان نرجس السادات يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فلوشیپ آقا سلطانی فر مهدی يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۰:۳۰ ۱۲:۰۰ چشم
متخصص خانم هاشمی الهام يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم ثمره محمدیان فرحناز يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰۸:۳۰ ۱۱:۳۰ پوست
فلوشیپ آقا برازنده نویری بهزاد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۰۰ چشم
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا سلطانی فر مهدی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۷:۳۰ ۰۹:۰۰ چشم
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص آقا همتی میلاد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم گل محمدزاده شیدا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم مودی فاطمه دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی آقا موحدزاده جواد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا قلوبی ارش دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص آقا قوامی سیدحسن دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص خانم ممدوحی فرشته دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا اقبالی حمیدرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ آقا محسنی مجید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا آهنیان علی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) آقا افشاری مقدم امین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا هژبرکلالی امیرنعمت لله دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم ملکیان مریم دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ جراحی عمومی
متخصص خانم حامدی صفیه دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ داخلی
دکترای بیوتکنولوژی مولکولی (علوم آزمایشگاهی) آقا میری نژاد سیدمحمدرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ علوم آزمایشگاهی
متخصص داخلی آقا صراف افشین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ داخلی
متخصص خانم حامدعظیمی سمیرا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۶:۰۰ ۱۷:۳۰ داخلی
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم گرگانی دیسفانی مهناز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا نخعی مقدم علیرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا شریفیان رضوی مسعود دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوارش
فوق تخصص آقا شادکام امید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص آقا قاضی حمید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بالغین آقا معینی نوده محمد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۰ ۱۶:۳۰ آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا علیزاده حسن دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۱:۰۰ ۱۲:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم زند زیبا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم موسوی مهسا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ریه
متخصص خانم نظرزاده نیلوفر دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع برزشی زهرا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۹:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم رمضان پور نگار دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم اسفرم الهام دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم کابلی باغ سیاهی مهرانگیز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا مصدقی صدراباد احمدعلی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم اسماعیلی مریم دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ مغز و اعصاب
متخصص آقا اوجانی سعید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا امیری حسین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ابیلی مهدی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص آقا آذری علی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم اسماعیلی مریم سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ مغز و اعصاب
فوق تخصص آقا فاضلی فر سعید سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص آقا قاسمی محمدمهدی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا صفریان محمد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰ تغذیه
فوق تخصص آقا توحیدی محمد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۹:۳۰ ۱۲:۰۰ ریه
متخصص خانم حائری عاطفه سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم باباپور علی ابادی نوشین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نایبی مینو سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم بیرجندی بتول سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی غدد
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم پناهنده آیدا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم سعادتمند مهرنوش سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا شریفی دلوئی سیدرضا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اراسته فرزاد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا بهروزی امیرعلی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص آقا اقبالی زارچ سیداحمد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوارش
فوق تخصص آقا شریفیان رضوی مسعود سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
فوق تخصص خانم خراسانی عفت سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی غدد
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا جلیلی تقویان شهرام سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم زمانی پور مریم سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص داخلی آقا حکمت خواه حسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی
فلوشیپ جراحی عروق و تروما آقا طاهری رضا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ جراحی عروق
متخصص آقا هوشمند بهروز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی) آقا زندباف تورج سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ جراحی عمومی
متخصص صاحبی جواد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
متخصص آقا کرداری سعید سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص آقا بهروز اقدم عطاءاله سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا میرمعزی محمود سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا تاج دینی شهاب سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ خانم چمنیان سهیلا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم محسنی ابیانه شهرزاد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا کراچیان عبداله سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب آقا حیدری بکاولی علی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۸:۳۰ ۱۰:۳۰ رادیولوژی
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص خانم هاشمی الهام سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فلوشیپ آقا سلطانی فر مهدی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۷:۳۰ ۰۹:۰۰ چشم
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم نصرت نسترن چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص خانم ثمره محمدیان فرحناز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۸:۳۰ ۱۱:۳۰ پوست
متخصص خانم هاشمی الهام چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم گل محمدزاده شیدا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم امینیان فریماه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) آقا سجادی ترشیزی سیدمسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصص آقا رفیق دوست امیر حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا هژبرالساداتی امیر چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا آهنیان علی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) آقا افشاری مقدم امین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی آقا منشیان بهروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم حامدی صفیه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا امیدیان مسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا عبدالهی مرتضی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا قنائی امید چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ گوارش
متخصص آقا قاضی حمید چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اژدری محمد چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ آقا عبداله پور حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ جراحی دست آقا عطائی عظیمی مهدی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم رمضان پور نگار چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم بلندی سمیه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۹:۳۰ ۰۹:۳۵ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع مودی مریم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ نازائی خانم عطاران خراسانی متین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۹:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم بخشی سهیلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم حائری عاطفه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
خانم دلارامی هاجر چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ کارشناسان تغذیه
فلوشیپ آقا خادم جلال چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ گوش و حلق و بینی
فوق تخصص آقا رضائی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ گوارش
فوق تخصص خانم بیک یزدی اکرم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۵:۳۰ ۱۷:۰۰ داخلی غدد
متخصص روانپزشک خانم ذوالفقاری مریم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ روانپزشکی
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان آقا گلمکانی حسن چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم امینی مونا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا یزدانی سیامک چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا امیری حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ابیلی مهدی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص گوش وحلق وبینی آقا ظریف ذاکریان مصیبت مهدی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم امینی مونا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص خانم نوحه سرا نجمه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ روماتولوژیست
متخصص خانم بصیری شیوا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص روانپزشکی کودکان آقا هاشمیان پیمان پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۵:۳۰ ۱۵:۴۵ اعصاب و روان
متخصص خانم نایبی مینو پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع برزشی زهرا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم پناهنده آیدا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا علیزاده حسن پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا شیخیان جواد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اراسته فرزاد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص آقا شادکام امید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص خانم زمانی پور مریم پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا اریان پور حسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی
فوق تخصص آقا طاهری حسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰۷:۳۰ ۰۸:۳۰ جراحی عروق
متخصص جراحی عمومی آقا وجدانی محمد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم حامدی صفیه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص جراحی عمومی آقا منشیان بهروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا هژبرکلالی امیرنعمت لله پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا کرداری سعید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا شرقی محمدرضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ پوست
متخصص آقا شیخ نظامی مهرداد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق آقا چهکندی محمدرضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا زارع رضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ آقا ناظمی سعید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا حسینیان سیدحسن پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فلوشیپ خانم باقریان نرجس السادات شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم هاشمی الهام شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص خانم علیرضائی ابرده سفلی سمیه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا محسنی بیرجندی مجد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۹:۳۰ ۲۰:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا زارع رضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا خردمند حامد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ خانم افضل نیا سپیده شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص آقا نجارزاده سیدمحمدباقر شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا آهنیان علی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا هژبرالساداتی امیر شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا کرداری سعید شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی
فلوشیپ جراحی سرطان آقا هماپور فرهاد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم حامدی صفیه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی
دکترای بیوتکنولوژی مولکولی (علوم آزمایشگاهی) آقا میری نژاد سیدمحمدرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ علوم آزمایشگاهی
متخصص آقا اریان پور حسین شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین خانم گشایشی لادن شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ گوارش
فوق تخصص آقا امیدیان مسعود شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا نیکوزاده علیرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا بهروزی امیرعلی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا قاضی حمید شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بالغین آقا معینی نوده محمد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۴:۰۰ ۱۶:۳۰ آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصص آقا اژدری محمد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ جراحی دست آقا عطائی عظیمی مهدی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم فغانی صدیقه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نظرزاده نیلوفر شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع مودی مریم شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص آقا کرباس فروشان جواد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی غدد
فلوشیپ خانم بلندی سمیه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۵ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم موسوی مهسا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ریه
متخصص خانم بخشی سهیلا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا خادم جلال شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ گوش و حلق و بینی
فوق تخصص خانم نوحه سرا نجمه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۶:۳۰ ۱۸:۰۰ روماتولوژیست
متخصص تغذیه خانم مهدیزاده حکاک عطیه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ تغذیه
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا یزدانی سیامک شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا امیری حسین شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص آقا آذری علی يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص روانپزشک خانم ذوالفقاری مریم يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ روانپزشکی
فلوشیپ آقا خادم جلال يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا مصدقی صدراباد احمدعلی يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم قاضی فرشته يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ گوش و حلق و بینی
فوق تخصص آقا بلوریان علی اصغر يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ جراحی قلب و عروق
خانم دلارامی هاجر يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ کارشناسان تغذیه
فلوشیپ نازائی خانم عطاران خراسانی متین يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم سعادتمند مهرنوش يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم پناهنده آیدا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم بیرجندی بتول يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی غدد
متخصص خانم برزگر پری يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم معتمدی مقدم الهام يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا افضلی بغدادابادی جواد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ آقا رضازاده جعفر يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۸:۳۰ ۱۰:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص آقا حسن زاده عباس يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ گوارش
متخصص خانم زمانی پور مریم يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۳:۳۰ ۱۴:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا قنائی امید يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۱:۰۰ ۱۲:۳۰ گوارش
متخصص آقا جلیلی تقویان شهرام يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا اریان پور حسین يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ داخلی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی) آقا رضاپناه علیرضا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم غلامی گلناز يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ داخلی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
فلوشیپ آقا محسنی مجید يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصص کلیه آقا عماد زاده علی يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا فرجی راد محمد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا شیخ نظامی مهرداد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا تاج دینی شهاب يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ خانم افضل نیا سپیده يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) آقا خامنه باقری رامین يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص خانم هاشمی الهام يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا جباری فرهاد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم کفشبانی شاندیز پروانه يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم فلاح رستگار ازاده يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم امینیان فریماه يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم ثمره محمدیان فرحناز يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۸:۳۰ ۱۱:۳۰ پوست
فلوشیپ خانم باقریان نرجس السادات يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فلوشیپ آقا برازنده نویری بهزاد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۸:۳۰ ۰۹:۰۰ چشم
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا همتی میلاد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم مودی فاطمه دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم گل محمدزاده شیدا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی آقا موحدزاده جواد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا قلوبی ارش دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص آقا قوامی سیدحسن دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا محسنی بیرجندی مجد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۶:۳۰ ۱۷:۳۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص خانم ممدوحی فرشته دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا اقبالی حمیدرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ آقا محسنی مجید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا آهنیان علی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) آقا افشاری مقدم امین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا هژبرکلالی امیرنعمت لله دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم ملکیان مریم دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ جراحی عمومی
متخصص خانم حامدی صفیه دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی
متخصص داخلی آقا صراف افشین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ داخلی
دکترای بیوتکنولوژی مولکولی (علوم آزمایشگاهی) آقا میری نژاد سیدمحمدرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ علوم آزمایشگاهی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص خانم حامدعظیمی سمیرا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۶:۰۰ ۱۷:۳۰ داخلی
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم گرگانی دیسفانی مهناز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم گرگانی دیسفانی مهناز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا نخعی مقدم علیرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا شریفیان رضوی مسعود دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوارش
فوق تخصص آقا شادکام امید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص آقا قاضی حمید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بالغین آقا معینی نوده محمد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۴:۰۰ ۱۶:۳۰ آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا علیزاده حسن دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۱:۰۰ ۱۲:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم زند زیبا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم موسوی مهسا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ریه
متخصص خانم نظرزاده نیلوفر دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع برزشی زهرا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۹:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم اسفرم الهام دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم رمضان پور نگار دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص تغذیه خانم مهدیزاده حکاک عطیه دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ تغذیه
متخصص خانم کابلی باغ سیاهی مهرانگیز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا مصدقی صدراباد احمدعلی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم اسماعیلی مریم دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ مغز و اعصاب
متخصص آقا امیری حسین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا اوجانی سعید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ابیلی مهدی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص آقا آذری علی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص آقا فاضلی فر سعید سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص خانم اسماعیلی مریم سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ مغز و اعصاب
متخصص آقا قاسمی محمدمهدی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا صفریان محمد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰ تغذیه
متخصص خانم حائری عاطفه سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص آقا توحیدی محمد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۹:۳۰ ۱۲:۰۰ ریه
فلوشیپ خانم باباپور علی ابادی نوشین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نایبی مینو سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم بیرجندی بتول سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی غدد
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم پناهنده آیدا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم سعادتمند مهرنوش سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا شریفی دلوئی سیدرضا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اراسته فرزاد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا بهروزی امیرعلی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص آقا اقبالی زارچ سیداحمد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوارش
فوق تخصص آقا شریفیان رضوی مسعود سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
فوق تخصص خانم خراسانی عفت سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی غدد
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم زمانی پور مریم سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا جلیلی تقویان شهرام سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ اطفال و نوزادان
متخصص داخلی آقا حکمت خواه حسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی
فلوشیپ جراحی عروق و تروما آقا طاهری رضا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ جراحی عروق
متخصص آقا هوشمند بهروز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی) آقا زندباف تورج سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ جراحی عمومی
متخصص صاحبی جواد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
متخصص آقا کرداری سعید سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص آقا بهروز اقدم عطاءاله سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا میرمعزی محمود سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا تاج دینی شهاب سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ خانم چمنیان سهیلا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا کراچیان عبداله سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم محسنی ابیانه شهرزاد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب آقا حیدری بکاولی علی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۸:۳۰ ۱۰:۳۰ رادیولوژی
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص خانم هاشمی الهام سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم نصرت نسترن چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص خانم ثمره محمدیان فرحناز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۸:۳۰ ۱۱:۳۰ پوست
متخصص خانم هاشمی الهام چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم گل محمدزاده شیدا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم امینیان فریماه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) آقا سجادی ترشیزی سیدمسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصص آقا رفیق دوست امیر حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا هژبرالساداتی امیر چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا آهنیان علی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) آقا افشاری مقدم امین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی آقا منشیان بهروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم حامدی صفیه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا امیدیان مسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا عبدالهی مرتضی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا قنائی امید چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ گوارش
متخصص آقا قاضی حمید چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اژدری محمد چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ آقا عبداله پور حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ جراحی دست آقا عطائی عظیمی مهدی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم رمضان پور نگار چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم بلندی سمیه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۹:۳۰ ۰۹:۳۵ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع مودی مریم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع مودی مریم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ نازائی خانم عطاران خراسانی متین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۹:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم بخشی سهیلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم حائری عاطفه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
خانم دلارامی هاجر چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ کارشناسان تغذیه
فلوشیپ آقا خادم جلال چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ گوش و حلق و بینی
فوق تخصص آقا رضائی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ گوارش
فوق تخصص خانم بیک یزدی اکرم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۵:۳۰ ۱۷:۰۰ داخلی غدد
متخصص روانپزشک خانم ذوالفقاری مریم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ روانپزشکی
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان آقا گلمکانی حسن چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم امینی مونا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا یزدانی سیامک چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا امیری حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ابیلی مهدی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص گوش وحلق وبینی آقا ظریف ذاکریان مصیبت مهدی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم امینی مونا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص خانم نوحه سرا نجمه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ روماتولوژیست
متخصص خانم بصیری شیوا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص روانپزشکی کودکان آقا هاشمیان پیمان پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۵:۳۰ ۱۵:۴۵ اعصاب و روان
متخصص خانم زارع برزشی زهرا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نایبی مینو پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم پناهنده آیدا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا علیزاده حسن پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا شیخیان جواد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اراسته فرزاد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص آقا شادکام امید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص خانم زمانی پور مریم پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا اریان پور حسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی
متخصص جراحی عمومی آقا وجدانی محمد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ جراحی عمومی
فوق تخصص آقا طاهری حسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰۷:۳۰ ۰۸:۳۰ جراحی عروق
متخصص خانم حامدی صفیه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص جراحی عمومی آقا منشیان بهروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا هژبرکلالی امیرنعمت لله پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا کرداری سعید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا شرقی محمدرضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ پوست
متخصص آقا شیخ نظامی مهرداد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق آقا چهکندی محمدرضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا زارع رضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا حسینیان سیدحسن پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا ناظمی سعید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص خانم هاشمی الهام شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم باقریان نرجس السادات شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص خانم علیرضائی ابرده سفلی سمیه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا خردمند حامد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا زارع رضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا محسنی بیرجندی مجد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۹:۳۰ ۲۰:۳۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ خانم افضل نیا سپیده شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص آقا نجارزاده سیدمحمدباقر شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا آهنیان علی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا هژبرالساداتی امیر شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا کرداری سعید شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی
فلوشیپ جراحی سرطان آقا هماپور فرهاد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم حامدی صفیه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی
دکترای بیوتکنولوژی مولکولی (علوم آزمایشگاهی) آقا میری نژاد سیدمحمدرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ علوم آزمایشگاهی
متخصص آقا اریان پور حسین شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین خانم گشایشی لادن شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ گوارش
فوق تخصص آقا امیدیان مسعود شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا نیکوزاده علیرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا بهروزی امیرعلی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا قاضی حمید شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بالغین آقا معینی نوده محمد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ ۱۶:۳۰ آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصص آقا اژدری محمد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ جراحی دست آقا عطائی عظیمی مهدی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم فغانی صدیقه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نظرزاده نیلوفر شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع مودی مریم شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم بلندی سمیه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۵ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص آقا کرباس فروشان جواد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی غدد
فوق تخصص خانم موسوی مهسا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ریه
متخصص خانم بخشی سهیلا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا خادم جلال شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ گوش و حلق و بینی
متخصص تغذیه خانم مهدیزاده حکاک عطیه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ تغذیه
فوق تخصص خانم نوحه سرا نجمه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۶:۳۰ ۱۸:۰۰ روماتولوژیست
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا امیری حسین شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا یزدانی سیامک شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص آقا آذری علی يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص روانپزشک خانم ذوالفقاری مریم يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ روانپزشکی
متخصص آقا مصدقی صدراباد احمدعلی يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوش و حلق و بینی
فوق تخصص آقا بلوریان علی اصغر يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص خانم قاضی فرشته يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ گوش و حلق و بینی
خانم دلارامی هاجر يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ کارشناسان تغذیه
فلوشیپ آقا خادم جلال يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۱:۳۰ ۱۲:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم سعادتمند مهرنوش يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ نازائی خانم عطاران خراسانی متین يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم پناهنده آیدا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم بیرجندی بتول يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی غدد
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم معتمدی مقدم الهام يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم برزگر پری يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا رضازاده جعفر يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۸:۳۰ ۱۰:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا افضلی بغدادابادی جواد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۱:۳۰ ۱۳:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم زمانی پور مریم يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۳:۳۰ ۱۴:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا حسن زاده عباس يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ گوارش
فوق تخصص آقا قنائی امید يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۱:۰۰ ۱۲:۳۰ گوارش
متخصص آقا جلیلی تقویان شهرام يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا اریان پور حسین يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص خانم عین افشار مژگان يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی) آقا رضاپناه علیرضا يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم غلامی گلناز يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ داخلی
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا آذری پور آرش يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا فرجی راد محمد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص کلیه آقا عماد زاده علی يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا تاج دینی شهاب يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا شیخ نظامی مهرداد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) آقا خامنه باقری رامین يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم افضل نیا سپیده يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم هاشمی الهام يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا جباری فرهاد يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم کفشبانی شاندیز پروانه يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم امینیان فریماه يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم فلاح رستگار ازاده يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص خانم ثمره محمدیان فرحناز يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۸:۳۰ ۱۱:۳۰ پوست
فلوشیپ خانم باقریان نرجس السادات يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فلوشیپ آقا برازنده نویری بهزاد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۰۰ چشم
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا همتی میلاد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم گل محمدزاده شیدا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم مودی فاطمه دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی آقا موحدزاده جواد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا قلوبی ارش دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص آقا قوامی سیدحسن دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا محسنی بیرجندی مجد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۶:۳۰ ۱۷:۳۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص خانم ممدوحی فرشته دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا اقبالی حمیدرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ آقا محسنی مجید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا آهنیان علی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) آقا افشاری مقدم امین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا هژبرکلالی امیرنعمت لله دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم ملکیان مریم دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم حامدی صفیه دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی
دکترای بیوتکنولوژی مولکولی (علوم آزمایشگاهی) آقا میری نژاد سیدمحمدرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ علوم آزمایشگاهی
متخصص داخلی آقا صراف افشین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ داخلی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص خانم حامدعظیمی سمیرا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۶:۰۰ ۱۷:۳۰ داخلی
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم گرگانی دیسفانی مهناز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا نخعی مقدم علیرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا شریفیان رضوی مسعود دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوارش
فوق تخصص آقا شادکام امید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص آقا قاضی حمید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بالغین آقا معینی نوده محمد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۴:۰۰ ۱۶:۳۰ آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا علیزاده حسن دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۱:۰۰ ۱۲:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم زند زیبا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم موسوی مهسا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ریه
متخصص خانم نظرزاده نیلوفر دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع برزشی زهرا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۹:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم رمضان پور نگار دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم رمضان پور نگار دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم اسفرم الهام دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص تغذیه خانم مهدیزاده حکاک عطیه دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ تغذیه
متخصص آقا مصدقی صدراباد احمدعلی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم اسماعیلی مریم دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ مغز و اعصاب
متخصص آقا اوجانی سعید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا امیری حسین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص آقا آذری علی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم اسماعیلی مریم سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ مغز و اعصاب
فوق تخصص آقا فاضلی فر سعید سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص آقا قاسمی محمدمهدی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص آقا صفریان محمد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰ تغذیه
فوق تخصص آقا توحیدی محمد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۹:۳۰ ۱۲:۰۰ ریه
متخصص خانم حائری عاطفه سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم باباپور علی ابادی نوشین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم باباپور علی ابادی نوشین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نایبی مینو سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم بیرجندی بتول سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی غدد
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم پناهنده آیدا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم سعادتمند مهرنوش سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا شریفی دلوئی سیدرضا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اراسته فرزاد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا بهروزی امیرعلی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص آقا اقبالی زارچ سیداحمد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوارش
فلوشیپ جراحی عروق و تروما آقا طاهری رضا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ جراحی عروق
فوق تخصص آقا شریفیان رضوی مسعود سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
فوق تخصص خانم خراسانی عفت سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی غدد
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا جلیلی تقویان شهرام سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم زمانی پور مریم سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص داخلی آقا حکمت خواه حسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی) آقا زندباف تورج سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا هوشمند بهروز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ جراحی عمومی
متخصص صاحبی جواد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
متخصص آقا کرداری سعید سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص آقا بهروز اقدم عطاءاله سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا میرمعزی محمود سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا تاج دینی شهاب سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ خانم چمنیان سهیلا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم محسنی ابیانه شهرزاد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا کراچیان عبداله سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب آقا حیدری بکاولی علی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۸:۳۰ ۱۰:۳۰ رادیولوژی
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص خانم هاشمی الهام سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم نصرت نسترن چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص خانم ثمره محمدیان فرحناز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۸:۳۰ ۱۱:۳۰ پوست
متخصص خانم هاشمی الهام چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم گل محمدزاده شیدا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم امینیان فریماه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) آقا سجادی ترشیزی سیدمسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصص آقا رفیق دوست امیر حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا هژبرالساداتی امیر چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا آهنیان علی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) آقا افشاری مقدم امین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم حامدی صفیه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی
متخصص جراحی عمومی آقا منشیان بهروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اریان پور حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا امیدیان مسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا عبدالهی مرتضی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا قنائی امید چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ گوارش
متخصص آقا قاضی حمید چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اژدری محمد چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ آقا عبداله پور حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم رمضان پور نگار چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم بلندی سمیه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۹:۳۰ ۰۹:۳۵ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع مودی مریم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ جراحی دست آقا عطائی عظیمی مهدی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ نازائی خانم عطاران خراسانی متین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۹:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم بخشی سهیلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم حائری عاطفه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
خانم دلارامی هاجر چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ کارشناسان تغذیه
فلوشیپ آقا خادم جلال چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ گوش و حلق و بینی
فوق تخصص خانم بیک یزدی اکرم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۵:۳۰ ۱۷:۰۰ داخلی غدد
فوق تخصص آقا رضائی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ گوارش
متخصص روانپزشک خانم ذوالفقاری مریم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ روانپزشکی
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان آقا گلمکانی حسن چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم امینی مونا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا امیری حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا یزدانی سیامک چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص گوش وحلق وبینی آقا ظریف ذاکریان مصیبت مهدی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم امینی مونا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص خانم نوحه سرا نجمه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ روماتولوژیست
متخصص خانم بصیری شیوا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص روانپزشکی کودکان آقا هاشمیان پیمان پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۵:۳۰ ۱۵:۴۵ اعصاب و روان
متخصص خانم نایبی مینو پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زارع برزشی زهرا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم پناهنده آیدا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا شیخیان جواد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اراسته فرزاد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا علیزاده حسن پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص آقا شادکام امید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا طاهری حسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰۷:۳۰ ۰۸:۳۰ جراحی عروق
متخصص جراحی عمومی آقا وجدانی محمد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اریان پور حسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی
متخصص جراحی عمومی آقا منشیان بهروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم حامدی صفیه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص آقا هژبرکلالی امیرنعمت لله پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا کرداری سعید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا شرقی محمدرضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ پوست
متخصص آقا شیخ نظامی مهرداد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق آقا چهکندی محمدرضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا زارع رضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ آقا ناظمی سعید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا حسینیان سیدحسن پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فلوشیپ خانم باقریان نرجس السادات شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص خانم علیرضائی ابرده سفلی سمیه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا محسنی بیرجندی مجد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۹:۳۰ ۲۰:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص آقا نجارزاده سیدمحمدباقر شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا آهنیان علی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا هژبرالساداتی امیر شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا کرداری سعید شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی
فلوشیپ جراحی سرطان آقا هماپور فرهاد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم حامدی صفیه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
دکترای بیوتکنولوژی مولکولی (علوم آزمایشگاهی) آقا میری نژاد سیدمحمدرضا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ علوم آزمایشگاهی
فوق تخصص آقا امیدیان مسعود شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا بهروزی امیرعلی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا قاضی حمید شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نظرزاده نیلوفر شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم فغانی صدیقه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا اژدری محمد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم زارع مودی مریم شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ جراحی دست آقا عطائی عظیمی مهدی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص آقا کرباس فروشان جواد شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰۷:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی غدد
فلوشیپ خانم بلندی سمیه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۲:۳۰ ۱۲:۳۵ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم موسوی مهسا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ریه
متخصص خانم بخشی سهیلا شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا خادم جلال شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ گوش و حلق و بینی
فوق تخصص خانم نوحه سرا نجمه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۶:۳۰ ۱۸:۰۰ روماتولوژیست
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم هاشمی الهام يكشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا برازنده نویری بهزاد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۰۰ چشم
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی آقا موحدزاده جواد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم مودی فاطمه دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم گل محمدزاده شیدا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصص خانم ممدوحی فرشته دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا اقبالی حمیدرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا محسنی بیرجندی مجد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۶:۳۰ ۱۷:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا قوامی سیدحسن دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ آقا قلوبی ارش دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص خانم حامدی صفیه دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا هژبرکلالی امیرنعمت لله دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم ملکیان مریم دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ جراحی عمومی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص خانم حامدعظیمی سمیرا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۶:۰۰ ۱۷:۳۰ داخلی
متخصص داخلی آقا صراف افشین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ داخلی
دکترای بیوتکنولوژی مولکولی (علوم آزمایشگاهی) آقا میری نژاد سیدمحمدرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ علوم آزمایشگاهی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) آقا افشاری مقدم امین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا آهنیان علی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصص آقا شریفیان رضوی مسعود دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوارش
فوق تخصص آقا شادکام امید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص آقا قاضی حمید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص بیماری های خون و سرطان بالغین آقا معینی نوده محمد دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۴:۰۰ ۱۶:۳۰ آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا نخعی مقدم علیرضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم گرگانی دیسفانی مهناز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص خانم موسوی مهسا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰ ریه
متخصص خانم زند زیبا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نظرزاده نیلوفر دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا جلیلیان حسن پور رضا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا علیزاده حسن دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۱:۰۰ ۱۲:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا امیری حسین دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا اوجانی سعید دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم اسماعیلی مریم دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ مغز و اعصاب
متخصص آقا مصدقی صدراباد احمدعلی دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم کابلی باغ سیاهی مهرانگیز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص تغذیه خانم مهدیزاده حکاک عطیه دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ تغذیه
متخصص خانم زارع برزشی زهرا دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۰۹:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم اسفرم الهام دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم حائری عاطفه سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص آقا توحیدی محمد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۹:۳۰ ۱۲:۰۰ ریه
فلوشیپ خانم باباپور علی ابادی نوشین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نایبی مینو سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا صفریان محمد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰ تغذیه
متخصص آقا قاسمی محمدمهدی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم اسماعیلی مریم سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ مغز و اعصاب
فوق تخصص آقا فاضلی فر سعید سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص آقا آذری علی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی قلب و عروق
متخصص خانم شهابی نژاد سمیرا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص آقا شریفی دلوئی سیدرضا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اراسته فرزاد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم سعادتمند مهرنوش سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم پناهنده آیدا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم بیرجندی بتول سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی غدد
فوق تخصص خانم خراسانی عفت سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی غدد
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم زمانی پور مریم سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا جلیلی تقویان شهرام سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا بهروزی امیرعلی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص آقا اقبالی زارچ سیداحمد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ گوارش
فوق تخصص آقا شریفیان رضوی مسعود سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
فلوشیپ آقا محسنی مجید سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا بهروز اقدم عطاءاله سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
متخصص آقا کرداری سعید سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی
فلوشیپ جراحی عروق و تروما آقا طاهری رضا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ جراحی عروق
متخصص داخلی آقا حکمت خواه حسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص آقا اریان پور حسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی
متخصص صاحبی جواد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی عمومی
متخصص آقا هوشمند بهروز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۷:۰۰ ۱۸:۰۰ جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی) آقا زندباف تورج سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ جراحی عمومی
فلوشیپ خانم چمنیان سهیلا سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا کراچیان عبداله سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم محسنی ابیانه شهرزاد سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب آقا حیدری بکاولی علی سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۸:۳۰ ۱۰:۳۰ رادیولوژی
متخصص آقا تاج دینی شهاب سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا میرمعزی محمود سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ آقا شکیبا حرفه امیرحسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص خانم هاشمی الهام سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم نصرت نسترن چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ چشم
متخصص خانم ثمره محمدیان فرحناز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۸:۳۰ ۱۱:۳۰ پوست
متخصص خانم هاشمی الهام چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۴:۳۰ ۱۶:۳۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ خانم گل محمدزاده شیدا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) آقا سجادی ترشیزی سیدمسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپ خانم امینیان فریماه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصاب آقا توانا راد سلیم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا علیپور تبریزی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ جراحی اعصاب
فوق تخصص آقا رفیق دوست امیر حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص خانم حامدی صفیه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی
متخصص جراحی عمومی آقا منشیان بهروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اریان پور حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص خانم میمندی نژاد زهرا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ داخلی
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) آقا افشاری مقدم امین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا خاکی حصاری مسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم عین افشار مژگان چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا اکرامی فرد وحیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ جراحی عمومی
متخصص آقا هژبرالساداتی امیر چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا آهنیان علی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا آذری پور آرش چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصص آقا قنائی امید چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ گوارش
متخصص آقا قاضی حمید چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اژدری محمد چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم میرزائی نجم اباد منصوره چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا امیدیان مسعود چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص آقا عبدالهی مرتضی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم رمضان پور نگار چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ خانم بلندی سمیه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۹:۳۰ ۰۹:۳۵ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ جراحی دست آقا عطائی عظیمی مهدی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۴:۳۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص خانم زارع مودی مریم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ آقا عبداله پور حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا ملک نژاد یزدی محمدعلی چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۶:۰۰ ۱۷:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص خانم امینی مونا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا یزدانی سیامک چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا امیری حسین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص روانپزشک خانم ذوالفقاری مریم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ روانپزشکی
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان آقا گلمکانی حسن چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۳:۰۰ ۱۳:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص خانم بیک یزدی اکرم چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۵:۳۰ ۱۷:۰۰ داخلی غدد
فوق تخصص آقا رضائی حمیدرضا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ گوارش
خانم دلارامی هاجر چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۹:۰۰ ۰۹:۳۰ کارشناسان تغذیه
فلوشیپ آقا خادم جلال چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۵:۳۰ ۱۶:۳۰ گوش و حلق و بینی
فلوشیپ نازائی خانم عطاران خراسانی متین چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۹:۳۰ ۱۰:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم بخشی سهیلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم حائری عاطفه چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم بصیری شیوا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص روانپزشکی کودکان آقا هاشمیان پیمان پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۵:۳۰ ۱۵:۴۵ اعصاب و روان
متخصص خانم زارع برزشی زهرا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم نایبی مینو پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰۸:۰۰ ۰۸:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص خانم نوحه سرا نجمه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ روماتولوژیست
متخصص گوش وحلق وبینی آقا ظریف ذاکریان مصیبت مهدی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ گوش و حلق و بینی
متخصص خانم امینی مونا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۰۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی) آقا پورمختاری بهزاد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی مغز و اعصاب
متخصص آقا شیخیان جواد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۳۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا اراسته فرزاد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۱:۰۰ ۱۳:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص آقا علیزاده حسن پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰۸:۳۰ ۱۰:۰۰ استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی خانم پناهنده آیدا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ زنان، زایمان و نازائی
متخصص خانم زمانی پور مریم پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ اطفال و نوزادان
متخصص خانم نجفی دلوئی طاهره پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ اطفال و نوزادان
فوق تخصص آقا شادکام امید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ گوارش
متخصص آقا آذری پور آرش پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۰:۳۰ ۱۱:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ آقا محسنی مجید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی آقا علمی مهر رضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص آقا کرداری سعید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ داخلی
متخصص بیماریهای عفونی خانم وکیلیان عاطفه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰۸:۰۰ ۰۹:۳۰ عفونی
متخصص جراحی عمومی آقا وجدانی محمد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ جراحی عمومی
فوق تخصص آقا طاهری حسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰۷:۳۰ ۰۸:۳۰ جراحی عروق
متخصص آقا اریان پور حسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ داخلی
متخصص جراحی عمومی آقا منشیان بهروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ جراحی عمومی
متخصص خانم حامدی صفیه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۶:۳۰ داخلی
متخصص آقا هژبرکلالی امیرنعمت لله پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰۹:۰۰ ۱۰:۰۰ جراحی عمومی
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق آقا چهکندی محمدرضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا زارع رضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ جراحی اعصاب
متخصص آقا حسینیان سیدحسن پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۱:۰۰ داخلی قلب و عروق
فلوشیپ آقا ناظمی سعید پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰ داخلی قلب و عروق
متخصص آقا شرقی محمدرضا پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۵:۰۰ ۱۶:۰۰ پوست
متخصص آقا شیخ نظامی مهرداد پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۱:۰۰ ۱۲:۰۰ جراحی اعصاب
فلوشیپ آقا احمدیان شالچی محمدحسین پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰۹:۳۰ ۱۱:۰۰ چشم
فوق تخصص آقا مختاری ازاد علی پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰ داخلی قلب و عروق
تخصص جنسيت نام پزشك روز تاريخ از ساعت تا ساعت توضيحات
کلینیک آبان ماه ۱۴۰۲

فهرست