بیمارستان فوق تخصصی رضوی

بیمارستان رضوی

بخش های بستری

بیمارستان رضوی

بخش مراقبت های ویژه قلبی CCU

بخش ICU قلب و عروق (CSICU)

بخش مراقبت های ویژه کودکان (PICU)

بخش ویژه بیماران بین الملل (IPD CCU)

بخش داخلی، جراحی اعصاب

بخش چشم، گوش، حلق و بینی

بخش جراحی ۱

بخش جراحی ۲

بخش جراحی ۳

بخش جراحی قلب

بخش کودکان

هماتولوژی و آنکولوژی

بخش رویال ۱

بخش رویال ۲

بخش رویال ۳

فهرست