بخش جراحی قلب

بخش قلب یک در طبقه سوم فاز یک بیمارستان  رضوی قرار دارد که با ظرفیت ۲۵ تخت فعال در خدمت بیماران می باشند.بیماران ترخیص شده از CCUو با اورژانس قلب و بیماران نیازمند به درمانهای مدیکال قلبی به کمک امکانات و تجهیزات مدرن و نیز پرسنل مجرب بخش قلب یک از نزدیک تحت نظر قرار می گیرند اقدامات اولیه قبل و نیز مراقبتهای بعداز آنژیوگرافی در بخش قلب یک اعلام می شود.

هر تخت مجهز به سیستم مانیتورینگ BEDSIDE قابل تنظیم برای بزرگسالان و کودکان می باشد همچنین هر تخت دارای یک کنسول و هر کنسول شامل اکسیژن مرکزی ساکشن مرکزی و سیستم احضار پرستار می باشد.به کمک مانیتورینگ سانترال ایستگاه پرستاری ،کلیه بیماران بر اساس دستور پزشک معالج تحت مراقبت قرار می گیرند.

علاوه بر این به کمک سیستم احضار پرستار ایستگاه پرستاری ارتباط دوطرفه بین پرستار و بیمار ،امکان PAGINGدر تمام اتاق ها و ثبت تاریخ و ساعت ارتباطات بیمار با پرستار ممکن شده است.

سیستم HISامکان دسترسی به آزمایشگاه ،داروخانه ،پاراکلینیک ها،انبار و بخش ها ی دیگر را فراهم کرده است.علاوه بر این بخش های مذکور مانندسایر بخش های بیمارستان به کمک سیستم PTSبه یکدیگر مرتبط هستند.

موقعیت بخش در بیمارستان فازیک – طبقه سوم

۸۲ و ۳۶۰۰۴۳۸۱-۵۱-۰۰۹۸

Cardiacward1@razavihospital.com

بخش قلب ۲ , بخش قلب ۳

بیمارستان رضوی دارای سه بخش قلب، شامل قلب I با ۲۴ تخت، قلب II با ۲۵ تخت و قلب III با ظرفیت ۲۴ تخت می‌باشد. بیماران ترخیص شده ازCCU و یا اورژانس قلب و نیز بیماران نیازمند درمانهای مدیکال به كمك امكانات و تجهیزات مدرن و نیز پرسنل مجرب بخش قلب I از نزدیك تحت نظر و مراقبت قرار می‌گیرند. اقدامات اولیه قبل و نیز مراقبتهای بعد از آنژیوگرافی در بخش قلب II و III انجام می‌شود. 

هر تخت مجهز به سیستم مانیتورینگ Bedside قابل تنظیم برای بزرگسالان و كودكان می‌باشد. همچنین هرتخت دارای یك كنسول و هر كنسول شامل اكسیژن مركزی، ساكشن مركزی، و سیستم احضار پرستار می باشد.

به کمک مانیتورینگ سانترال ایستگاه پرستاری، کلیه بیماران بر اساس دستور پزشک معالج تحت مانیتورینگ قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، به کمک سیستم احضار پرستار ایستگاه پرستاری، ارتباط دو طرفه بین پرستار و بیمار، امكان Paging در تمام اتاق ها و ثبت تاریخ و ساعت ارتباطات بیمار با پرستار ممکن شده است.

سیستم HIS امكان دسترسی به آزمایشگاه، داروخانه، پاراكلینیك ها، انبار و بخش های دیگر را فراهم می‌سازد. علاوه بر این، بخشهای مذکور مانند سایر بخشهای بیمارستان به کمک سیستم PTS به یکدیگر مرتبط هستند.

موقعیت بخش در بیمارستان فازیک – طبقه سوم

۵۲ و ۳۶۰۰۴۳۵۱-۵۱-۰۰۹۸

فهرست