اسناد پزشکی

واحد اسناد پزشکی بستری

واحد اسناد بستری با قدمت و فعالیتی ۹ ساله در سال ۹۳ به واسطه ماهیت مالی فعالیتهایش و بر اساس تغییرات سازمانی از دیگر بخشهای بیمارستانی تفکیک و به عنوان زیر مجموعه واحد درآمد مدیریت مالی به کار خود ادامه داد. 

اساس کار این واحد تنظیم اسناد مالی و درمانی مورد نیاز جهت ارسال به ۳ بیمه اصلی خدمات درمانی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و ۳۰ بیمه تکمیلی گوناگون می باشد که به طور متوسط تنظیم و ارسال ماهانه ۵۰۰۰ سند متفاوت را شامل می شود تا بیمارستان بتواند تمام اقدامات بالینی و درمانی خود برای هزاران بیمار بستری شده در بخش های بستری را تبدیل به مطالبات مالی و ریالی قابل توجه ای از بیمه های مذکور بنماید. 

فعالیت های این واحد جهت تنظیم، تکمیل و رفع نقص اسناد در راستای کاهش کسور مالی به طور مستقیم با ۳ واحد مالی ، ترخیص و  IT بیمارستان و به طور غیر مستقیم با تمام واحدها و بخش های درمانی، کلینیکی، پارکلینکی زیر مجموعه دفتر محترم خدمات پرستاری مرتبط می شود. 

این واحد خود را مکلف می داند به جهت حفظ و دفاع از حقوق حقه بیمارستان، پزشکان محترم و بیماران عزیز در صورت بروز هرگونه تغییر اسنادی و مالی در قراردادها و مصوبات هیئت دولت یا وزارت بهداشت سریعا تغییرات مذکور را در تمامی اسناد در دست اقدام اعمال نماید که این امر خود پیگیری های بی وقفه و همکاری های تنگاتنگی را با واحد های درون و برون سازمانی متفاوتی را ایجاب می نماید. 

واحد اسناد پزشکی سرپایی

این واحد در سال ۸۵ راه اندازی ،تشکیل و شروع به کار کرد.

این واحد با موقعیت مکانی قرار گرفته شده در طبقه +۱ فاز ۲ بیمارستان شامل اسناد پزشکی بستری و سرپائی می باشدکه فرایندکاری هر قسمت بصورت اختصار بشرح ذیل می باشد.      

خدماتی که این بخش انجام می دهد شامل موارد ذیل می باشد

۱ – تهیه و تنظیم قراردادهای بخش های سرپایی(کلیه واحد های پاراکلینیکی،آزمایشگاه، تصویر برداری ،پزشکی هسته ای ،رادیوتراپی و پلی کلینیک) بابیمه ها(بیمه سلامت ،تامین اجتماعی،نیروهای مسلح،بانکها و سایر بیمه ها) در خصوص چگونگی انجام خدمات درمانی جهت بیماران و چگونگی پرداخت هزینه ها از سوی سازمان بیمه گر و بیماران.

۲  – تهیه و تنظیم و عقد قرارداردهای پزشکان بیمارستان با سازمان های بیمه گر

۳  – دریافت تعرفه های خدمات درمانی و پیگیری چگونگی اعمال آنها درHISطبق دستورالعمل ها و قراردادهای موجود.

۴ – دریافت دستور العمل ها و ابلاغیه های معاونت درمان و سازمان های بیمه گردر نحوه چگونگی ارئه خدمات و پذیرش بیماران و ابلاغ وتوجیه دستورالعمل ها به کلیه پذیرش های واحد سرپایی اعم از پاراکلینیک و پلی کلینیک.

۵ –  هماهنگی جهت جمع آوری و تنظیم اسناد و نسخ سرپایی و سپس براورد ارزش ریالی این اسناد که میانگین در حدود ۲۹هزار سند در ماه می باشد و ارسال آنها به سازمان های بیمه گر و درخواست مبالغ مهم سازمان از سازمان های طرف قرارداد.

۶  – پیگیری مبالغ درخواست شده از سازمان های بیمه گر و پیگیری مبالغ کسر شده که به اصطلاح اسناد پزشکی کسور نامیده می شود و ارائه دفاعیه جهت عودت مبالغ کسر شده به بیمارستان.

۷  – پاسخگویی به مشکلات مراجعین و بیماران در هنگام پذیرش.

فهرست