آزمایشگاه

آزمایشگاه بیمارستان رضوی جزو اولین بخشهای است که در بیمارستان از سال ۱۳۸۴ شروع به کار کرده است

عناوینی که تاکنون موفق به کسب انها شده است عبارتند از :

کسب استاندارد ACI کانادا در سطح دیاموند
کسب ایزوهای مختلف همچون ایزو ۹۰۰۱،ایزو۱۹۰۰۱،ایزو ۱۸۰۰۱
اولین آزمایشگاه در من

طقه ی شرق کشور و هفتمین آزمایشگاه در سطح کشور که موفق به کسب لوح کیفیت از سال ۹۱ تاکنون برای پنجمین سال متوالی شده است این لوح عالی ترین نشان استاندارد خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفی در سطح کشور بوده که توسط وزارت بهداشت و ممیزی های دقیق و همه جانبه به آزمایشگاه اهدا می گردد

آزمایشگاه بیمارستان رضوی تنها آزمایشگاه خصوصی در بین هفت مرکز منتخب در سطح کشور می باشد که برای اجرای طرح مقاومت میکروبی Whonetبرگزیده و درحال حاضر نیز در این زمینه فعالیت می نماید
بانک خون آزمایشگاه به عنوان مرکز برتر در مدیریت و کنترل فرآورده های خونی و اجرای استاندارد های سازمان انتقال خون و اعتبار بخشی کانادا شناخته شده است و موفق به دریافت گواهینامه هموویژلانس شده است .
آزمایشگاه بیمارستان رضوی در سال۹۶ از سوی سازمان نظام پزشکی ، معاونت درمان ، سازمان های بیمه گر و انجمن های تخصصی آزمایشگاهی به عنوان آزمایشگاه برتر استان شناخته شده است
بخش های مختلف این آزمایشگاه به شرح ذیل است:

بخش هماتولوژی

با توجه به فعال بودن بخش های هماتو انکولوژی ، کمورادیوتراپی وپزشکی هسته ای این بیمارستان بخش هماتولوژی آزمایشگاه از فعالترین ومجهزترین بخش های آزمایشگاهی است.

این بخش شامل سه واحد: ۱ – هماتولوژی ۲ انعقاد ۳ الکتروفوز می باشد.

واحد هماتولوژی این مرکز با تکیه برحضور دستگاه های فول دیف مبتنی بر تکنولوژی فلوسایتومتری Sysmex XN1000وSysmex XT 1800i ودودستگاه Sysmex kx21 جهت Back up درسه شیفت شبانه روزی قادر به پاسخگویی می باشد وباوجود دستگاههای فوق امکان شمارش سلولی اتوماتیک درمایعات بدن وشمارش رتیکولوسیت دستگاهی می باشد.
به علاوه ازنمونه های غیرطبیعی اسمیرتهیه شده وپس از رنگ آمیزی با دستگاه اتواستینر اتومات توسط پرسنل مجرب ونظارت مسئولین فنی درسه شیفت کنترل می شوند .
واحد انعقاد این بخش دارای دودستگاه آنالیزر اتومات تستهای انعقادی Stago(MAXوCompact) بوده وقادر به سنجش تمامی تستهای انعقادی نظیرPT ,PTT فعالیت PrC,PrS (APCR) D Dimer، فیبرینوژن ، Anti Thrombin III ونیز سنجش فعالیت کلیه فاکتورهای انعقادی نظیر فاکتور XIII VIII VII وغیره می باشد.
ضمنا” سنجش سطح کلیه فاکتورهای فوق وسایر تستهای مولکولاروژنتیکی انعقادی با همکاری این بخش دربخش ایمنولوژی ، بیوشیمی ومولکولار پاتولوژی قابل انجام است.
واحد الکتروفورز این بخش با تکیه بردستگاه الکتروفورز کاپیلری Sebia مدل Capillarys 2 و Capillarys 2 Flex ا لکتروفورز انواع Hbهاو HB A1C ، پروتئین ها وایمنوالکتروفورز درخون وسرم وادرار را انجام می دهد.
بخش ایمنولوژی –هورمون شناسی

این بخش دارای چهار واحد هورمون شناسی ، ایمنولوژی وسرولوژی وغربالگری جنین می باشد وباهمکاری نیروهای مجرب وبانظارت کامل برتجهیزات وکنترل کیفی وبااستفاده از تجهیزات تمام اتوماتیک با سیستم بسته شامل دستگاه های الکتروکمی لومینسانس شرکت Roche آلمان (یک عدد کوباس ۶۰۰۰،دو عدد دستگاه کوباس E 411و سه عدد دستگاه کوباس E400 Integra)ودستگاه کمی لومینسانس Liasion ونیز با امکانات کمکی نظیر دستگاه AIA –TOSOH ژاپن ، الایزای اتومات Human ، کلیه آزمایشات هورمونی ، ایمنولوژی وسرولوژی به طورکمّی را درکمترین زمان ممکن انجام می دهد.
به علاوه دراین بخش با توجه به حضور نرم افزار غربالگری۸ α (آلفا۸) آزمون غربالگری جنین نظیر آزمونهای Dual ، Triple ، Quadraple ، Integrated ،SequentialوCombined درحال اجرا است ، ازطرفی با کمک بخش سیتوژنتیک این مرکز امکان پیگیری بیماران با غربالگری مثبت وجوددارد.

بیوشیمی

بخش بیوشیمی آزمایشگاه بیمارستان رضوی به عنوان قلب این آزمایشگاه با حضور پرسنل کارآزموده خویش درهرسه شیفت شبانه روز آزمایش های روتین و تخصصی بیوشیمی را با استفاده از تجهیزات تمام اتوماتیک با سیستم بسته شامل – کوباس ۶۰۰۰، دستگاه کوباس Integra 400 کمپانی Roche ، دودستگاه HPLC، Knauer وچند الکترولیت آنالایزر Easylyte کمپانی امریکا و دستگاه اتومات آنالیزر Tosoh به انجام
می رساند.
جواب بیماران از طریق سیستم LIS از دستگاههای فوق به کامیپوتر مرکزی بخش تایید ارسال و پس از بررسی تایید می گردد.
سنجش کمّی آمینو اسید های خونی وادراری به روش کروماتوگرافی HPLC وسطح دارویی TDM با همین روش قابل انجام است.

پذیرش

پذیرش آزمایشگاه بیمارستان رضوی درسه شیفت کاری وحضور تیم نمونه گیری در۲۴ساعت شبانه روز و۷روز هفته مشغول به کار بوده ودارای با جه های اختصاصی درخواستهای اورژانس وباجه VIP بوده با توجه به حضور سیستم PTS امکان دریافت نمونه ها از بخش ها ی بیمارستانی به فرم شوتینگ درعرض کمتر از یک دقیقه را دارا می باشد.
نمونه گیری با لوله های خلاء انجام شده واتاق های نمونه گیری دارای یونیت های نمونه گیری است که درمواقع لازم قادر به تغییر پوزیشن، تخت شدن وانجام اعمال CPR برروی آن می باشد.
همچنین حضور پرسنلی مجرب به عنوان راهنمای بیمار امکان ارائه شرایط لازم برای هر آزمایش را به صورت شفاهی ونیز کتبی به بیماران فراهم آورده وسیستم سه بار تایید جواب (کنترل بخش فنی ، کنترل بخش تایید جواب وکنترل مسئول فنی ) امکان خطای پست آنالیتیکال را به حداقل می رساند.

میکروب شناسی

این بخش دارای چهار واحد باکتری شناسی ، انگل شناسی ، تجزیه ادرار ومایعات وقارچ شناسی است دراین بخش امکان کشت وجداسازی کلیه باکتریها اعم از باکتریهای سریع ا لرشد ، بی هوازی ها ، باکتریهایی کند رشد ونیازمند به شرا یط خاص وکمپیلوباکتر ونیز باکتریهای غیرمتداول می باشد تشخیص سل علاوه برروش های متداول با روش PCR نیز دراین بخش مقدور است..آنتی بیوگرام باکتریهای کشت شده با روش معمول diffusion Diskویا جهت تعیین MICو MAC به روش ETest ومبتنی بردستورالعمل های NCCLS وباکمک نرم ا فزار آنتی بیوگراف گزارش می شود.
آنالیز ادرار ومایعات با دوروش کیفی وکمّی دراین بخش انجام می شود وکلیه موارد انگلی دراین بخش قابل شناسایی است.

پاتولوژی

یکی از فعالترین بخش های آزمایشگاهی بخش پاتولوژی است که با حضور تیم پاتولوژیستها وپرسنل حرفه ای در۵ واحد پاتولوژی ، سیتولوژی ، ایمنوهیستوکمیستری ومولکولار پاتولوژی وفلوسایتومتری درحال جوابدهی به کلیه نمونه های پاتولوژی است.
واحد پاتولوژی دارای دودستگاه VIP5وVIP6 وTissue –Tek کمپانی ساکورای امریکا برخوردار از تکنولوژی خلاء ویک دستگاه Histos 5 کمپانی Milestone امریکا امکان پروسس روتین وسریع ( درعرض ۲۰دقیقه تا ۴ساعت) کلیه بافت ها ، دکلسیفیکاسیون اتومات وسریع درعرض (۱۰دقیقه تا ۲ ساعت ) بافت های استخوانی وآماده سازی بیش از ۵۰۰ نمونه درروز را دارا است
وجود ۵ میکروتوم ساکورا وکنسول قالب گیری TEC5 TissueTeK امکان برش تا ۱۰۰۰بلوک پارافینی درروز را فراهم می سازد.
به علاوه Tissue –Tek autostainer Drs2000 امکان رنگ آمیزی های عمومی واختصاصی بیش از ۴۰۰ اسلاید را درهر ران کاری مقدورمی سازد.
با نصب دودستگاه فروزن سکشن وحضور پاتولوژیستهای مجرب پاسخدهی نمونه های حین عمل درکمتر از ۲۰ دقیقه دردو شیفت صبح وعصر انجام می گردد.
واحد ایمنوهیستوشیمی با دارابودن کاملترین مجموعه مارکرهای IHC وجود پرسنل با تجربه پاسخگویی درخواستهای درون بخشی وبرون بیمارستانی می باشد وبزودی با نصب IHC Autostainer روند انجام IHC اتومات شده وبا بالاترین سطح کیفی اجرا خواهدشد.
واحد سیتولوژی این بخش نیز با وجود داشتن تجهیزات سایتواسپین وE prep کلیه نمونه های سیتولوژی وFNA را پاسخدهی می نماید.
به علاوه امکان وانجام نمونه گیری به روش FNA تیروئید وبرخی ارگانها درخود بخش پاتولوژی توسط پاتولوژیست ماهر وجود دارد.
با شروع به کارواحد فلوسایتومتری وراه اندازی دستگاهAttune acousting Focusing Cytometer این بخش جوابگوی فلوسایتومتری لوسمی ولنفوم های خون محیطی ومغز استخوان درحال حاضر ودرآینده ای نزدیک تومورهای سولید وغدد لنفاوی می باشد .
پانل تشخیصی فلوسایتومتری این مرکز از کاملترین پنل ها بوده وبا حضور گروه متخصص پاتولوژی و متخصصین هماتو انکولوژی، دکترای بیوتکنولوژی ودکترای ژنتیک انسانی وکارشناسان ارشد تیمی قوی جهت پاسخگویی به درخواستهای استانی ومنطقه ای راداراست.

بخش ژنتیک ومولکولار پاتولوژی

بخش ژنتیک آزمایشگاه بیمارستان رضوی شامل ۳ واحد می باشد: ۱ واحد ژنتیک مولکولی۲ پاتولوژی مولکولی ۳ سیتوژنتیک
ژنتیک مولکولی وپاتولوژی مولکولی آزمایشگاه بیمارستان رضوی طبق آخرین اصول استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت برمبنای ISO 15189 پایه گذاری شده است ومجهز به دستگاه Genetic Analayzer 3500 متعلق به کمپانی ABI امریکا است که قادر به توالی یابی DNA جهت تشخیص وارزیابی ژن های دخیل دربروز انواع بیماریها می باشد.دراین بخش تست های فارماکوژنتیک که از پیشرفت های اخیر دنیا درزمینه سرطان ومراحل درمان آن می باشد، به روش توالی یابی با دقت وحساسیت بالا نسبت به سایر روش های مولکولی انجام می شود.لازم به ذکر است تشخیص بیماریهای ترومبوفیلی، بیماریهای عفونی وانواع مختلف سرطان ها با بهره گیری از روش های نوین مولکولی طراحی گردیده است.
بخش سیتوژنتیک مجهز به سیستم FISH می باشد وهمچنین آزمایشات مربوط به کاریوتایپ انجام می شود.
همچنین کلینیک مشاوره ژنتیک با امکانات پیشرفته وکامل قادر به ارائه خدمات درتمام زمینه های ژنتیک می باشد.

خدمات ژنتیک بالینی ومشاوره ژنتیک درزمینه های:

عقب افتادگی ذهنی
ناشنوایی ها
اختلالات شایع مغز واعصاب
بررسی های پریناتولوژی وناهنجاری های جنین
بیماری های نوروماسکولار، اختلالات عصبی عضلانی وروش های نوین تشخیص ژنتیک
غربالگری های دوران بارداری وتست های ژنتیکی
بیماری های متابولیک نوزادی
غربالگری های متابولیک نوزادی
دیس مورفولوژی ها وروش های نوین تشخیص ژنتیک
هموگلوبینو پاتی ها
خدمات مشتری در این واحد شامل :
جوابدهی آزمایشات بوسیله فاکس
جوابدهی آزمایشات بوسیله Email
جوابدهی آنلاین
ارتباط با مراجعین

سوپروایزر آزمایشگاه : ۳۶۰۰۴۰۵۵

منشی آزمایشگاه : ۳۶۰۰۴۵۶۱

جوابدهی آزمایشگاه : ۶۲- ۳۶۰۰۴۰۶۱

جوابدهی آزمایشات پاتولوژی :-۶۲-۳۶۰۰۲۲۶۰

فاکس آزمایشگاه : ۳۶۶۶۸۸۴۷

آمادگی های قبل از آزمایش

نحوه جمع آوری ادرار در بانوان

دستور العمل لازم جهت آزمایش قند خون ۲ ساعت پس از صبحانه

بدستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار جهت کشت و آنالیز در آقایان

دستورالعمل های جمع آوری ۲۴ساعته جهت آزمایشات متانفرین و VMA

جمع آوری نمونه اسپرموگرام

نحوه جمع آوری ادرار در نوزاد دختر

نحوه جمع آوری ادرار در نوزاد پسـر
دستورالعمل انجام آزمایش پرولاکتین

پزشکان
ما یک تیم عالی از پزشکان ماهر، بسیار با تجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما برای انتظارات .، نیازها و استانداردهای شما تلاش می کنیم. با پزشکان ما در اینجا ملاقات کنید

فهرست