آموزش پزشکی

سنگ شکنی از طریق مجرای ادراری (TUL)

شرح روش :
سیستم ادراری در انسان از 4 قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از کلیه، حالب، مثانه و مجرای ادرار. هر یک از این قسم تها میتوانند مبتلا به سنگ ادراری شوند. اصطلاح سنگ ادراری نشاندهنده وجود سنگ در هر قسمت از سیستم ادراری است که به
اشتباه، اکثر مردم وجود سنگ در هر قسمت را سنگ کلیه مینامند. ولی درست این است که وجود سنگ بر حسب محل آن بیان شود: مانند سنگ کلیه، سنگ حالب، سنگ مثانه و سنگ مجرای ادرار. سنگ حالب جزو سن گهای ادراری محسوب م یشود و دارای ویژگ یهای زیر م یباشد:

• درد شدید همراه با حالت تهوع و استفراغ
• با سونوگرافی قابل تشخیص نیست و بهترین روش انجام عکس رنگی از سیستم ادراری است که در اصطلاح پزشکی به آن IVP (آی. وی.پی) گفته م یشود.
• اگر ب هدرستی با آن برخورد نشود؛ ممکن است منجر به از بین رفتن کلیه گردد.
• این سن گها را م یتوان از طریق روش تی.یو.ال (TUL) از راه مجرای ادراری ، بدون هیچگونه درد و برشی روی شکم، خارج نمود. دلایل انجام بدیهی است که سن گشکنی با کمک این روش م یتواند مانع از بروز سایر عوارض ناشی از سنگ مجاری ادراری شود و همچنین  میتواند ناراحتی های ناشی از آن را برطرف کند.

عوارض احتمالی
به دنبال TUL عوارض زیر ممکن است در فرد بروز نماید:
• عوارض بیهوشی
• عوارض ب یحسی نخاعی
• اگر سنگ حالب کامل خارج نشود ممکن است انسداد ایجاد کند
و ظرف 8 هفته کلیه را از بین ببرد.

روش انجام
جراح به کمک وسیل های به نام یورتروسکوپ که لول های باریک و دارای دوربین کوچکی در سر این لوله م یباشد، از طریق مجرای ادرار وارد مثانه و سپس لوله حالب شده و بعد از دیدن سنگ حالب، به کمک ابزار مخصوص سنگ را خرد م ینماید. در این مرحله در صورتی که امکان داشته باشد خرد ههای سنگ خارج م یشود ولی اگر امکان خروج سنگ نباشد، بسته به نظر جراح ممکن است در داخل حالب لول های قرار داده شود و توسط یک سوند مثانه ثابت گردد. هر قدر سنگ در حالب بالاتر قرار گیرد میزان موفقیت این روش کمتر است. انجام عمل تی.یو.ال نیاز به گذراندن دور ههای آموزشی مخصوص و مهارت کافی داشته و تمام یجراحان کلیه و مجاری ادراری، این روش را انجام نم یدهند.

فعالیت
پس از انجام TUL فعالیت خود را به صورت زیر تنظیم نمائید:
• شب اول استراحت و از روز بعد شروع به ورزش و تحرک نمایید.
• ورز شهای سبک در فضای باز مانند قدم زدن، دوچرخه سواری، طناب زدن مفيد است، از انجام کارهای سنگين بايد خودداری کنید.
• از فعالي تهای فيزیکی سنگين که موجب تغ ييرات درجه حرارت زياد بدن ميگردد، خودداری کنید.
• از عرق کردن زياد که باعث کاهش ادرار و افزايش غلظت آن میشود اجتناب کنید.

مراقبت
پس از انجام TUL اقدامات مراقبتی زیر را برنام هریزی نمائید:
• ممکن است در محل درمان که در ناحیه پشت م یباشد، دچار کبودی شوید.

• در صورت کاهش برو نده ادراری پزشک خود را مطلع کنید.
• از پزشک خود بخواهید که لیستی از داروهایی که نباید در این دوران مصرف کنید را به شما بدهد.
• پس از سنگ شکن، ادرار خود را از صافی عبوردهید تا سنگ دفع شده جهت مشخص شدن نوع آن به آزمایشگاه ارسال شود.

در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمائید؟
• حدود یک هفته پس از سنگ شکن جهت بررسی ادامه درمان
• در صورت درد شدید، تب یا خونریزی شدید ادراری، احتباس ادراری و …
• چهار هفته بعد از عمل جهت خارج کردن لوله حالب، در صورت داشتن لوله حالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *