داروخانه

داروخانه بیمارستان مسؤولیت تأمین داروهای مورد نیاز كلیه بخشها، اتاقهای عمل، كت لب، پلی كلینیك، پاراكلینیك و مشاوره دارویی را عهده دار می باشد.

در حال حاضر بالغ بر ۱۲۰۰ قلم داروهای عمومی، تخصصی و فوق تخصصی و بیش از ۳۰۰ مورد لوازم پزشكی و بهداشتی در داروخانه بیمارستان موجود می باشد كه نیازهای دارویی كلیه بیماران بستری و سرپایی بیمارستان را برطرف نموده، در بسیاری از موارد پاسخگوی مراجعین سایر بیمارستانها نیز می باشد.

لیست فارماكوپه دارویی بیمارستان و مشخصات علمی این داروها در سایت بیمارستان قابل دسترسی می باشد. مجموعه داروخانه بیمارستان با فضایی بالغ بر ۵۰۰ مترمربع شامل مدیریت داروخانه، محل ساخت داروهای جالینوس (تركیبی)، نسخه پیچی و تحویل دارو، نگهداری داروهای مخدر، نگهداری داروهای یخچالی، لوازم پزشكی، بهداشتی و داروهای گیاهی، انبار دارویی مجهز و استاندارد و داروخانه اورژانس می باشد.

علاوه بر امكانات فوق، بیمارستان در نظر دارد در آینده اقدام به تجهیز داروخانه به Clean Room نماید. به این ترتیب برای اولین بار در كشور، در بیمارستان رضوی امكان ساخت و آماده سازی برخی داروهای تزریقی بیمارستانی جهت بیماران بستری در بیمارستان رضوی و سایر بیمارستانها فراهم خواهد شد.

با توجه به انعقاد قرارداد با بیمه های اصلی، داروهای موردنیاز بیماران سرپایی وكلینیك ویژه در اختیار مراجعه كنندگان قرار می گیرد.

همچنین داروهای جالینوسی(تركیبی) مورد نیاز بیماران بستری و سرپایی نیز بطور روزانه و در اسرع وقت در داروخانه ساخته می شود و در اختیار بیمار یا بخش قرار می گیرد.

پزشکان
ما یک تیم عالی از پزشکان ماهر، بسیار با تجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما برای انتظارات .، نیازها و استانداردهای شما تلاش می کنیم. با پزشکان ما در اینجا ملاقات کنید

فهرست