نظرات ذینفعان

 • نمره 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • نمره 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • نمره 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • نمره 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • نمره 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • نمره 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • نمره 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • نمره 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • نمره 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • نمره 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • نمره 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • نمره 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • نمره 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • نمره 1 کمترین و 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

 • رضایتمندی شما به صورت کیفی بوده و از عدد 1 به عنوان بسیار ناراضی تا عدد 5 به عنوان بسیار راضی ، رتبه بندی میگردد .
 • رضایتمندی شما به صورت کیفی بوده و از عدد 1 به عنوان بسیار ناراضی تا عدد 5 به عنوان بسیار راضی ، رتبه بندی میگردد .
 • رضایتمندی شما به صورت کیفی بوده و از عدد 1 به عنوان بسیار ناراضی تا عدد 5 به عنوان بسیار راضی ، رتبه بندی میگردد .
 • رضایتمندی شما به صورت کیفی بوده و از عدد 1 به عنوان بسیار ناراضی تا عدد 5 به عنوان بسیار راضی ، رتبه بندی میگردد .
 • رضایتمندی شما به صورت کیفی بوده و از عدد 1 به عنوان بسیار ناراضی تا عدد 5 به عنوان بسیار راضی ، رتبه بندی میگردد .
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

 • MM slash DD slash YYYY
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز است
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز است
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز است
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز است
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز است
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز است
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز است
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز است
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز است
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 است
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

 • کمترین امتیاز عدد 1 و عدد 5 بیشترین امتیاز است.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و عدد 5 بیشترین امتیاز است.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و عدد 5 بیشترین امتیاز است.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و عدد 5 بیشترین امتیاز است.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و عدد 5 بیشترین امتیاز است.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و عدد 5 بیشترین امتیاز است.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و عدد 5 بیشترین امتیاز است.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و عدد 5 بیشترین امتیاز است.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و عدد 5 بیشترین امتیاز است.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و عدد 5 بیشترین امتیاز است.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 می باشد.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 می باشد.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 می باشد.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 می باشد.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 می باشد.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 می باشد.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 می باشد.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 می باشد.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 می باشد.
 • کمترین امتیاز عدد 1 و بیشترین امتیاز عدد 5 می باشد.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

 • نام کلینیک را بنویسید
 • ایا اولین بار است که به بیمارستان مراجعه می نمایید
 • مدت زمان انتظار جهت ورود به اتاق پزشک
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

  (حداکثر ۲ گزینه را می‌توانید انتخاب کنید.)
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • عدد 1 کمترین امتیاز و عدد 5 بیشترین امتیاز می باشد
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

 • رضایتمندی شما به صورت کیفی بوده و از عدد 1 به عنوان بسیار ناراضی تا عدد 5 به عنوان بسیار راضی ، رتبه بندی میگردد .
 • رضایتمندی شما به صورت کیفی بوده و از عدد 1 به عنوان بسیار ناراضی تا عدد 5 به عنوان بسیار راضی ، رتبه بندی میگردد .
 • رضایتمندی شما به صورت کیفی بوده و از عدد 1 به عنوان بسیار ناراضی تا عدد 5 به عنوان بسیار راضی ، رتبه بندی میگردد .
 • رضایتمندی شما به صورت کیفی بوده و از عدد 1 به عنوان بسیار ناراضی تا عدد 5 به عنوان بسیار راضی ، رتبه بندی میگردد .
 • رضایتمندی شما به صورت کیفی بوده و از عدد 1 به عنوان بسیار ناراضی تا عدد 5 به عنوان بسیار راضی ، رتبه بندی میگردد .
 • رضایتمندی شما به صورت کیفی بوده و از عدد 1 به عنوان بسیار ناراضی تا عدد 5 به عنوان بسیار راضی ، رتبه بندی میگردد .
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

 

همانگونه که مستحضرید، بیمارستان رضوی به طور مستمر، رضایتمندی ذینفعان خود را مورد پایش قرار می‌دهد، تمامی گروه‌های بیماران بستری و سرپایی، همراهان بیماران و حتی کلیه کارکنان بیمارستان، در این ارزیابی‌ها، نقطه نظرات خود را در قالب فرم رضایت‌سنجی منعکس می‌نمایند. در همین راستا و با توجه به اینکه یکی از مهمترین ذینفعان بیمارستان، پزشکان می‌باشند، از شما عزیزان می‌خواهم که نظرات خود را درباره عملکرد بخش‌های مختلف بیمارستان به اینجانب منعکس فرمایید. این پرسشنامه بدون ذکر نام و از طریق واحد بهبود کیفیت بیمارستان گردآوری خواهد شد، تا اگر انتقادی متوجه عملکرد ریاست بیمارستان نیز باشد، بدون در نظر گرفتن تعارفات مرسوم طرح گردد. قطعا شناخت از نقطه نظرات پزشکان محترم این مرکز، به ارتقاء و بهبود کیفیت بیمارستان کمک نموده و تلاش خواهیم نمود تا موجبات رضایتمندی شما عزیزان نیز به روشی علمی و مستند فراهم گردد.

با تشکر دكتر محسن محور مدیر

عامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی

 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

از اينكه بادقت سوالات را مطالعه و سعي خواهيد نمود با صداقت به آنها پاسخگو باشيد سپاسگزاريم.

این پرسش نامه بی نام و بدون مشخصات فردی خواهد بود . اطلاعات مطرح شده در پرسشنامه‌ها توسط واحد بهبود کیفیت مورد بررسی قرار مي‌گيرد.

 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • عدد 1 کمترین رضایت و عدد 5 حداکثر رضایت می باشد.
 • در صورت تمایل میتوانید اطلاعات شغلی خود را وارد نمایید. در اختیار داشتن اطلاعات این بخش به ما کمک خواهد کرد تا نیازها و انتظارات واقعی مشاغل و بخشهای مختلف را شناسایی کرده تا بتوانیم برنامه‌های بهبود را متناسب با مشکلات هر بخش و یا گروه شغلی برنامه‌ریزی نماییم.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

منو