برنامه استراتژیک

اهداف، سیاست ها و استراتژی ها

اهداف کلان بیمارستان رضوی

 • توسعه کمی و بهبود مستمر کیفیت خدمات مراقبت سلامت
 • حفظ و ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان و تقویت نظام مدیریت خطر
 • ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت، کارکنان، محیط و جامعه
 • تمرکز بر ایمنی بیمار و ترویج فرهنگ ایمنی بیمار
 • افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت و کارکنان
 • بهینه سازی مدیریت منابع انسانی، مالی، تجهیزاتی، فیزیکی و اطلاعاتی
 • تقویت جایگاه برندینگ بیمارستان

سیاست هاي اصلی بیمارستان

 • سلامت محوری
 • بیمار محوری
 • تمرکز بر ایمنی بیمار و ترویج فرهنگ ایمنی بیمار
 • تعهد به بهبود مستمر کیفیت خدمات
 • بهره وری منابع و شفافیت مالی
 • یادگیری مستمر

استراتژی های بیمارستان رضوی

 •  توسعه گردشگری سلامت
 •  نوسازی و توسعه تجهیزات پزشکی و فضای فیزیکی
 •  توسعه خدمات جامع سلامت
 •  ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان
 •  ارتقاء تعامل با جامعه
 •  توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 •  توسعه ارائه خدمات به محرومین

اهداف، سیاست ها و استراتژی ها

اهداف کلان بیمارستان رضوی

 • توسعه کمی و بهبود مستمر کیفیت خدمات مراقبت سلامت
 • حفظ و ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان و تقویت نظام مدیریت خطر
 • ارتقاء سلامت گیرندگان خدمت، کارکنان، محیط و جامعه
 • تمرکز بر ایمنی بیمار و ترویج فرهنگ ایمنی بیمار
 • افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت و کارکنان
 • بهینه سازی مدیریت منابع انسانی، مالی، تجهیزاتی، فیزیکی و اطلاعاتی
 • تقویت جایگاه برندینگ بیمارستان

سیاست هاي اصلی بیمارستان

 • سلامت محوری
 • بیمار محوری
 • تمرکز بر ایمنی بیمار و ترویج فرهنگ ایمنی بیمار
 • تعهد به بهبود مستمر کیفیت خدمات
 • بهره وری منابع و شفافیت مالی
 • یادگیری مستمر

استراتژی های بیمارستان رضوی

 •  توسعه گردشگری سلامت
 •  نوسازی و توسعه تجهیزات پزشکی و فضای فیزیکی
 •  توسعه خدمات جامع سلامت
 •  ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان
 •  ارتقاء تعامل با جامعه
 •  توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 •  توسعه ارائه خدمات به محرومین

کارت امتیازی متوازن

چشم انداز، رسالت و ارزش ها

چشم انداز بیمارستان رضوی

بیمارستان الگوی سلامت محور در سطح کشور و منطقه مدیترانه شرقی

رسالت بیمارستان رضوی

ارائه خدمات مراقبتی مطلوبِ ایمن به منظور ارتقاء سلامت جامعه با بهره گیری از دانش روز و فناوری های نوین

ارزش های بیمارستان رضوی

 • التزام به ارزش های اسلامی با تاکید بر احترام به مردم و کرامت اسلامی
 • مشارکت و کار گروهی
 • حرفه گرایی و رعایت اخلاق حرفه ای
 • اعتماد سازی
بیمارستان رضوی

فهرست درباره بیمارستان

بیمارستان فوق تخصصی رضوی

منو