بررسی آخرین تازه های علمی بیماریهای عروق کرونر

کنفرانس مجازی همزمان بررسی آخرین تازه های علمی بیماریهای عروق کرونر

(انجمن قلب اروپا ESC 2020)

8 آبانماه 1399 ساعت 16 الی 18:45

 

گروه هدف:

برنامه:

زمان

مبحث

سخنران

تخصص

16:00-16:50

بررسی و ارزیابی بیماریهای عروق کرونر

دکتر بهرام شهری

اینترونشنال کاردیولوژیست

16:50-16:55

 پرسش و پاسخ

16:55-17:45

درمانهای ضد اسکیمی

دکتر آرش قلوبی

اینترونشنال کاردیولوژیست

17:45-17:50

 پرسش و پاسخ

17:50-18:40

درمانهای پیشگیری کننده از حوادث قلبی و عروقی

دکتر محمد وجدانپرست

اینترونشنال کاردیولوژیست

18:40-18:45

 پرسش و پاسخ