تخصص جنسیتنام پزشکروزتاریخاز ساعتتا ساعتتوضیحات
فلوشیپخانمقهرمانی محمدحسینشنبه1400/01/1410:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصآقاموسوی مهساشنبه1400/01/1410:3011:30ریه
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمدشنبه1400/01/1410:0010:30آنکولوژی (خون و سرطان)
فوق تخصصآقانوحه سرا نجمهشنبه1400/01/1416:3017:30روماتولوژیست
متخصصخانمخردمند حامدشنبه1400/01/1409:0009:03جراحی اعصاب
فوق تخصصخانمنجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1400/01/1415:0015:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرشنبه1400/01/1409:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانمامیدیان مسعودشنبه1400/01/1414:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقانظرزاده نیلوفرشنبه1400/01/1408:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسنشنبه1400/01/1411:3012:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1400/01/1411:0012:00چشم
فلوشیپخانمبرک پور حمیديكشنبه1400/01/1510:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمشمسا علیيكشنبه1400/01/1512:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمبهروز اقدم عطاءالهيكشنبه1400/01/1510:0010:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهيكشنبه1400/01/1510:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمقلوبی ارشدوشنبه1400/01/1616:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهمتی میلاددوشنبه1400/01/1608:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمدرگاهی محموددوشنبه1400/01/1610:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاگل محمدزاده شیدادوشنبه1400/01/1610:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصخانممختاری ازاد علیدوشنبه1400/01/1608:3009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقاممدوحی فرشتهدوشنبه1400/01/1612:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصآقانوبخت زهرهدوشنبه1400/01/1611:0011:30روماتولوژیست
فوق تخصصآقامحدث سیده طاهرهدوشنبه1400/01/1610:0011:30آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصصخانمهژبرالساداتی امیردوشنبه1400/01/1609:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1400/01/1611:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقانظرزاده نیلوفردوشنبه1400/01/1608:3009:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1400/01/1611:0012:00چشم
فوق تخصصآقاممدوحی فرشتهسه شنبه1400/01/1712:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهسه شنبه1400/01/1714:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمروشن روان رضاسه شنبه1400/01/1710:0010:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلوبی ارشسه شنبه1400/01/1714:3016:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمقهرمانی محمدحسینسه شنبه1400/01/1710:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانممختاری ازاد علیچهارشنبه1400/01/1808:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاگل محمدزاده شیداچهارشنبه1400/01/1810:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمدرگاهی محمودچهارشنبه1400/01/1810:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهمتی میلادچهارشنبه1400/01/1814:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقامحدث سیده طاهرهچهارشنبه1400/01/1810:0011:30آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرچهارشنبه1400/01/1809:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمشمسا علیچهارشنبه1400/01/1812:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانمامیدیان مسعودچهارشنبه1400/01/1814:0015:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصخانمنجارزاده سیدمحمدباقرچهارشنبه1400/01/1814:0014:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1400/01/1811:0012:00چشم
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرپنجشنبه1400/01/1909:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصآقاموسوی مهساپنجشنبه1400/01/1910:3011:30ریه
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهپنجشنبه1400/01/1910:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهشنبه1400/01/2110:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمقهرمانی محمدحسینشنبه1400/01/2110:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصآقاموسوی مهساشنبه1400/01/2110:3011:30ریه
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمدشنبه1400/01/2110:0010:30آنکولوژی (خون و سرطان)
فوق تخصصآقانوحه سرا نجمهشنبه1400/01/2116:3017:30روماتولوژیست
متخصصخانمخردمند حامدشنبه1400/01/2109:0009:30جراحی اعصاب
فوق تخصصخانمنجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1400/01/2115:0015:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرشنبه1400/01/2109:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانمامیدیان مسعودشنبه1400/01/2114:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقانظرزاده نیلوفرشنبه1400/01/2108:3009:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1400/01/2111:0012:00چشم
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسنشنبه1400/01/2111:3012:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپخانمبرک پور حمیديكشنبه1400/01/2210:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمشمسا علیيكشنبه1400/01/2212:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمبهروز اقدم عطاءالهيكشنبه1400/01/2210:0010:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهيكشنبه1400/01/2210:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمقلوبی ارشدوشنبه1400/01/2316:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهمتی میلاددوشنبه1400/01/2308:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمدرگاهی محموددوشنبه1400/01/2310:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاگل محمدزاده شیدادوشنبه1400/01/2310:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصخانممختاری ازاد علیدوشنبه1400/01/2308:3009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقاممدوحی فرشتهدوشنبه1400/01/2312:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص روانپزشکآقاصمدی رویادوشنبه1400/01/2310:3011:00روانپزشکی
فوق تخصصآقانوبخت زهرهدوشنبه1400/01/2311:0011:30روماتولوژیست
فوق تخصصآقامحدث سیده طاهرهدوشنبه1400/01/2310:0011:30آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصصخانمهژبرالساداتی امیردوشنبه1400/01/2309:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1400/01/2311:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقانظرزاده نیلوفردوشنبه1400/01/2308:3009:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1400/01/2311:0012:00چشم
فوق تخصصآقاممدوحی فرشتهسه شنبه1400/01/2412:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمروشن روان رضاسه شنبه1400/01/2410:0010:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلوبی ارشسه شنبه1400/01/2414:3016:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمقهرمانی محمدحسینسه شنبه1400/01/2410:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهسه شنبه1400/01/2414:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانممختاری ازاد علیچهارشنبه1400/01/2508:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاگل محمدزاده شیداچهارشنبه1400/01/2510:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمدرگاهی محمودچهارشنبه1400/01/2510:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهمتی میلادچهارشنبه1400/01/2514:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمنجارزاده سیدمحمدباقرچهارشنبه1400/01/2514:0014:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصآقامحدث سیده طاهرهچهارشنبه1400/01/2510:0011:30آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرچهارشنبه1400/01/2509:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمشمسا علیچهارشنبه1400/01/2512:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانمامیدیان مسعودچهارشنبه1400/01/2514:0015:00اطفال و نوزادان
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1400/01/2511:0012:00چشم
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرپنجشنبه1400/01/2609:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصآقاموسوی مهساپنجشنبه1400/01/2610:3011:30ریه
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهپنجشنبه1400/01/2610:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهشنبه1400/01/2810:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمقهرمانی محمدحسینشنبه1400/01/2810:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصآقاموسوی مهساشنبه1400/01/2810:3011:30ریه
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمدشنبه1400/01/2810:0010:30آنکولوژی (خون و سرطان)
فوق تخصصآقانوحه سرا نجمهشنبه1400/01/2816:3017:30روماتولوژیست
فوق تخصصخانمنجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1400/01/2815:0015:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمخردمند حامدشنبه1400/01/2809:0009:30جراحی اعصاب
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرشنبه1400/01/2809:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانمامیدیان مسعودشنبه1400/01/2814:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقانظرزاده نیلوفرشنبه1400/01/2808:3009:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1400/01/2811:0012:00چشم
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسنشنبه1400/01/2811:3012:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپخانمبرک پور حمیديكشنبه1400/01/2910:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمشمسا علیيكشنبه1400/01/2912:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمبهروز اقدم عطاءالهيكشنبه1400/01/2910:0010:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهيكشنبه1400/01/2910:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمقلوبی ارشدوشنبه1400/01/3016:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهمتی میلاددوشنبه1400/01/3008:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمدرگاهی محموددوشنبه1400/01/3010:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاگل محمدزاده شیدادوشنبه1400/01/3010:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصخانممختاری ازاد علیدوشنبه1400/01/3008:3009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقاممدوحی فرشتهدوشنبه1400/01/3012:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصص روانپزشکآقاصمدی رویادوشنبه1400/01/3010:3011:00روانپزشکی
فوق تخصصآقانوبخت زهرهدوشنبه1400/01/3011:0011:30روماتولوژیست
فوق تخصصآقامحدث سیده طاهرهدوشنبه1400/01/3010:0011:30آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصصخانمهژبرالساداتی امیردوشنبه1400/01/3009:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1400/01/3011:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقانظرزاده نیلوفردوشنبه1400/01/3008:3009:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1400/01/3011:0012:00چشم
فوق تخصصآقاممدوحی فرشتهسه شنبه1400/01/3112:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمروشن روان رضاسه شنبه1400/01/3110:0010:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلوبی ارشسه شنبه1400/01/3114:3016:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمقهرمانی محمدحسینسه شنبه1400/01/3110:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهسه شنبه1400/01/3114:0015:00داخلی قلب و عروق