مجوز پذیرش بیماران بین الملل IPD

بیمارستان رضوی به عنوان نخستین بیمارستان کشور موفق به کسب گواهینامه IPD از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد

تاریخ اخذ: 1395
تاریخ اعتبار: 1399