دکتر حسین آریان پور

دکتر حسین آریان پور

متخصص داخلی

تخصص

داخلی

اطللاعات تماس

info@razavihospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

سوابق تحصیلی
پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سال 77
متخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 85

سوابق علمی
شرکت در کنفرانسهای مختلف داخلی و خارجی
تدریس مقطعی در دانشکده دندانپزشکی وپرستاری زاهدان

سوابق کاری

پزشک عمومی طرح در شهر های بیر جند و بجنورد
مطب در شهر مشهد 1سال
متخصص داخلی ضریب K در شهرستان اسفراین
مطب در اسفراین و مشهد
بیمارستان رضوی انجام آندوسکپی فوقانی