کمیته ها

کمیته تریاژ بیمارستانی
کمیته کادر پزشکی، پرسنل پرستاری و کارکنان
کمیته تغذیه و رژیم درمانی 
کمیته مدیرت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات
کمیته نظارت و ارزشیابی درون
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
کمیته بهبود کیفیت 
کمیته نظام پیشنهادات
کمیته بحران و بلایا 
کمیته بهداشت محیط 
کمیته کنترل عفونت بیمارستان
کمیته آسیب شناسی و نسوج 
کمیته تعیین تکلیف بیماران 
کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
کمیته اخلاق پزشکی 
کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان
کمیته طب انتقال خون
کمیته دارو، درمان و تجهیزات
رسیدگی به مرگ و میر و عوارض بیمارستان
کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر