معاون آموزشی و پژوهش

دکتر کامران غفارزادگان

دکترای تخصصی پاتولوژیسوابق تحصیلی

  • پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1371
  • دکترای تخصصی پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1379
  • نفر اول بورد تخصصی پاتولوژی
  • فرصت مطالعاتی پاتولوژی گوارش از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1384
  • دوره تکمیلی پاتولوژی پستان از انگلستان در سال 1388

سوابق علمی

  • 5 سال عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی در سال 82
  • دارای بیش از 20 مقاله و 70 طرح تحقیقاتی
  • ترجمه و تالیف 4 کتاب

سوابق کاری

  • بیمارستان فوق تخصصی رضوی - آزمایشگاه دکتر موید