رویدادهای علمی سال 1391

Scientific Events (2012-2013)

کنفرانس علمی یک روزه آموزش نوین مراقبت از زخم

فروردین ماه1391

Modern Wound Care Training Conference

پنجمین کنگره بین المللی جراحی قلب و عروق

خرداد ماه1391

The Fifth International Cardiac Surgery Congress

چهارمين كنگره بين المللي پرفيوژن

 همزمان با کنگره جراحی قلب و عروق

The Fourth International Congress on Perfusion

کنفرانس علمی یکروزه چشم (درمان بیماریهای خاص رتین)

خردادماه1391

Treatment of Specific Retinal Diseases)Eye Conference

اولین کنگره بین المللی جراحی اعصاب

تیرماه1391

The First Congress on Neurosurgery

کنفرانس علمی چشم (جراحی پیشرفته فیکو)

شهریور ماه1391

Advanced Fico Surgery)Eye Conference

اولین کنگره بین المللی پروکتولوژی

شهریور ماه1391

 The First Congress on Proctology

اولین کنگره بین المللی اضطراب

مهرماه1391

The First International Congress on Anxiety

نخستین دوره فوق تخصصی آموزش تکنیک های پیشرفته جراحی عروق کرونر و آئورت

آبان ماه1391

The First Training in Advanced Coronary and Aortic Surgery Techniques

سومین کنگره بین المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی

آذر ماه1391

The Third International Conference on Islamic Countries Health Tourism

کنفرانس علمی یکروزه چشم (جراحی در گلوکوم)

آذر ماه1391

Surgery on Glaucoma Conference

اولین کنگره بین المللی اکوکاردیوگرافی

دی ماه1391

The First International Echocardiography Congress

اولین سمپوزیوم هیپرتانسیون پولمونری

دی ماه1391

The First Pulmonary Hypertension Symposium

کنفرانس علمی زایمان ایمن

بهمن ماه1391

Scientific Safe Delivery Conference

اولین سمپوزیوم مالفورماسیون شریانی و وریدی مغزی

بهمن ماه1391

The First Arterial and Intravenous Malformations Symposium

دومین کنگره بین المللی ایمنی جاده ها

بهمن ماه1391

The Second Intrnational Road Safety  Congress

کارگاه QI

همزمان با دکنگره ایمنی جاده ها

Qi Workshop

کارگاه Teach VIP

Teach VIP Workshop

کنفرانسهای ادواری گروه نرولوژی (6 جلسه)

-

Neurology Group Conferences

جلسات کت کنفرانس

-

Cat Conferences