ردیف نام واحد شماره تماس
1 اطلاعات ۳۶۰۰۴۰۳۵-۳۶۰۰۴۰۳۶
2 اطلاعات کلینیک ۳۶۰۰۴۵۹۵
3 مخابرات ۳۶۰۰۴۰۲۲-۳۶۰۰۴۰۲۳-۳۶۰۰۴۰۲۴
4 سوپروایزر ۳۶۰۰۴۰۱۲-۳۶۰۰۲۵۳۰
5 پذیرش بستری ۳۶۰۰۴۰۴۴-۳۶۰۰۴۰۴۸
6 پذیرش رادیولوژی ۳۶۰۰۴۰۶۵-۳۶۰۰۴۰۶۶
7 پذیرش آزمایشگاه ۳۶۰۰۴۰۶۱-۳۶۰۰۴۰۶۲
8 انتظامات درب ورودی اصلی ۳۶۰۰۴۵۶۹-۳۶۰۰۴۵۷۰
9 انتظامات درب ورودی مهد کودک ۳۶۰۰۴۵۷۲
10 بانک تجارت شعبه بیمارستان رضوی ۳۶۰۰۴۶۰۰
11 تاکسی سرویس ۳۶۰۰۴۵۷۵-۳۶۰۰۴۵۷۶
12 اورژانس ۳۶۰۰۴۰۷۶-۳۶۰۰۴۰۷۷
13 جراحی 3 ۳۶۰۰۲۸۲۰-۳۶۰۰۲۸۲۱
14 جراحی 2 ۳۶۰۰۲۷۱۴-۳۶۰۰۲۷۱۵
15 جراحی 1 ۳۶۰۰۲۶۳۸-۳۶۰۰۲۶۴۰
16 جراحی و داخلی اعصاب ۳۶۰۰۲۸۴۰-۳۶۰۰۲۸۴۲
17 جراحی زنان ۳۶۰۰۴۱۵۲-۳۶۰۰۴۲۵۵
18 ICU جراحی ۳۶۰۰۴۱۱۵-۳۶۰۰۴۱۱۸
19 پزشکی هسته ایی ۰۶۰۰۲۵۰۳-۳۶۰۰۲۵۰۴
20 رادیو تراپی ۳۶۰۰۲۵۷۵-۳۶۰۰۲۵۷۶
21 هماتولوژی ۳۶۰۰۲۷۴۰-۳۶۰۰۲۷۴۱
22 اطفال ۳۶۰۰۲۸۶۰-۳۶۰۰۲۸۶۱
23 مراقبت نوزادان ۳۶۰۰۴۲۷۲
24 بلوک زایمان ۳۶۰۰۴۲۷۷-۳۶۰۰۴۲۷۸
25 کت لب ۳۶۰۰۴۱۵۱
26 ICU قلب ۳۶۰۰۴۱۴۴-۳۶۰۰۴۱۴۵
27 قلب 3 ۳۶۰۰۴۲۲۲-۳۶۰۰۴۲۲۶
28 قلب 2 ۳۶۰۰۴۳۵۱-۳۶۰۰۴۳۵۲
29 قلب 1 ۳۶۰۰۴۳۸۱-۳۶۰۰۴۳۸۲
30 جراحی قلب ۳۶۰۰۴۳۲۱-۳۶۰۰۴۳۲۲
31 CCU ۳۶۰۰۴۳۸۵-۳۶۰۰۴۳۸۶
32 آندوسکپی ۳۶۰۰۴۵۲۱-۳۶۰۰۴۶۲۱
33 MRI ۳۶۰۰۴۴۳۶-۳۶۰۰۴۴۳۹
34 فیزیوتراپی ۳۶۰۰۴۴۴۵-۳۶۰۰۴۴۴۶
35 مهد کودک ۳۶۰۰۴۵۷۸
36 انبار مرکزی ۳۶۰۰۴۵۶۵-۳۶۰۰۴۴۱۹
37 داروخانه ۳۶۰۰۴۰۴۱-۳۶۰۰۴۰۴۲
38 IVF ۳۶۰۰۴۲۹۵-۳۶۰۰۴۲۷۰
39 بازتوانی قلب ۳۶۰۰۴۵۱۱
40 دیالیز ۳۶۰۰۴۵۹۸