واحد بهبود کیفیت


این واحد بر حسب دستور معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اواخر خرداد ماه سال 1389 در بیمارستان شروع به کار نموده است، مکان فعلی این واحد ، واقع در طبقه دوم فاز2 و تحت نظارت مستقیم مدیریت بیمارستان می باشد. استانداردهای اعتبار بخشی ملی و بین المللی جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات و ایمنی بیمار در راستای اهداف وزارت بهداشت، در حال اجرا است.
همچنین سایر استانداردهای اخذ شده در حوزه کیفیت به شرح ذیل می باشد:

  1.   -استاندارد مدیریت یکپارچه ( IMS(ISO9001, ISO18001, ISo14000
      -استاندارد آموزش ISO10015
      -استاندارد مدیریت انرژی ISO50001
      -استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات ISO27000
      -استاندارد ایمنی و بهداشت تغذیه ISO22000 وHACCP

اهم فعالیت های این واحد عبارتند از:

تدوین برنامه استراتژیک
با هدایت تیم مدیریت اجرایی، برنامه استراتژیک تدوین می گردد ، برنامه های عملیاتی بیمارستان در راستای برنامه استراتژیک و اهداف کلان سازمان با تاکید بر ارتقا مستمر کیفیت و افزایش ایمنی بیمار تنظیم می گردد. بیانیه رسالت بیمارستان تعیین و در سطح بیمارستان نشر داده می شود . همچنین برنامه های بهبود کیفیت با تاکید بر ارتقا مستمر کیفیت و افزایش ایمنی بیمار تدوین و تصویب می گردد. پیشرفت برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت بصورت مستمر پایش می گردد . در تهیه برنامه بودجه بیمارستان مطابق با برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت با همکاران واحد مالی مشارکت می گردد.

تحلیل و پایش شاخص ها
شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت بهبود فرآیندهای مختلف بیمارستان تدوین گردیده است. پایش داده ها ، اطلاعات شاخص ها و برنامه های عملیاتی بصورت ماهانه انجام می گردد و تحلیل شاخص های کارت امتیازی متوازن و سایر شاخص های کلیدی عملکرد در جلسات کمیته پایش و سنجش عملکرد جهت مشارکت مدیران در ارائه اقدامات و مداخلات مدیریتی مطرح می شود.
با عنایت به رعایت حقوق گیرندگان خدمت، رضایتمندي بیماران، همراهان و کارکنان تحلیل و به مسئولان مرتبط جهت بهبود عملکرد انعکاس داده می شود. همچنین به منظور رفع کاستی ها و نارسایی های سیستم، عملکرد سازمان بصورت مدون بررسی و اطلاعات مربوط به نیازهای کلی سازمان از جمله راهکار های کاهش هزینه ها جمع آوری و تحلیل و راهکارهای علمی و عملی در قالب گزارشات تکمیلی به مسئولین و مدیران ارشد پیشنهاد داده می شود.


کنترل مستندات و مدارک و اصلاح فرآیند
کلیه مستندات بیمارستان مطابق با دستورالعمل کدگذاری مدارک، کدگذاری می گردد. بر بازنگري مستندات و توزیع آن و جمع آوري اسناد منسوخ مطابق با روش اجرایی کنترل مدارك و مستندات نظارت می گردد. فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده و بر فرایندهای سازمانی نظارت و پیشنهاد جهت بهبود روش های سازمانی ارائه می گردد.
خط مشی ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری بخش و واحد های بیمارستان با همکاری مسئولین و مدیران مربوطه تدوین گردیده است. نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی و غیرپزشکی در بیمارستان با همکاری واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای ایجاد شده است. در زمینه ارزیابی عملکرد و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف با کارشناسان واحد اداری همکاری و مشارکت صورت می گردد.

ممیزی داخلی
واحد بهبود کیفیت در ممیزی داخلی بیمارستان در راستای پیاده سازی استانداردها ساماندهی و نظارت می نماید. برنامه ریزی در خصوص انجام بازدید های مدون درون سازمانی انجام می گردد. گزارشات منظم از بازدید ها و ارزیابی های داخلی به منظور ارتقاء نقاط قابل بهبود ، تدوین و به مدیران مربوطه منعکس می گردد ،نظارت بر کلیه امور اعتباربخشی بیمارستان از طریق نرم افزار اعتباربخشی و بازدید های کارشناسان بهبود کیفیت صورت می گیرد.

استفاده از خرد جمعی
جلسات مستمر (ماهانه) رابطین بهبودکیفیت به منظور یادآوری و انتقال مطالب حائز اهمیت اعتباربخشی، استاندارد ها و ... برگزار می گردد. نظارت و ارزیابی تشکیل و اجرای مصوبات کمیته های بیمارستانی با همکاری واحد کمیته های بیمارستانی انجام می گردد.
در راستای ارتقا کیفیت خدمات ، کمیته پایش و سنجش کیفیت و تیم مدیریت اجرایی بصورت منظم برگزار می گردد. تلاش واحد بر تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات کارشناسی ، علمی و کاربردي با مشارکت مدیران بیمارستان است.

برنامه استراتژی بیمارستان رضوی در سال 99