مدیرعامل و گروه مدیریت

دکتر محسن محور
دکتر محسن محورمدیر عامل و عضو هیئت مدیره
دکتر کامبیز توتونچی صراف
دکتر کامبیز توتونچی صرافمسئول فنی و ایمنی بیمار
دکتر محمد وجدان پرست
دکتر محمد وجدان پرستمدیر آموزش و پژوهش
سعید سلامتی مشهد
سعید سلامتی مشهدمدیر منابع انسانی، امور اداری و دبیرخانه
اعظم منصوری
اعظم منصوریمدیر پرستاری